<-
->

Eks 30:1 And thou shalt make an altar to burn incense upon: of shittim wood shalt thou make it. Ary manaova alitara handoroana ditin-kazo manitra; hazo akasia no hanaovanao azy. Hanao otely fandorana emboka hianao, hataonao amin' ny hazo akasià; " Tu feras un autel où faire fumer l' encens, tu le feras en bois d' acacia.
Eks 30:2 A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof; foursquare shall it be: and two cubits shall be the height thereof: the horns thereof shall be of the same. Ho iray hakiho avy ny lafiny efatra, dia ho efa-joro izy, ary ho roa hakiho ny hahavony; koa ataovy miray aminy ny tandrony. iray hakiho ny lavany, iray hakiho ny sakany, ka hitovy ny lafiny efatra, ary roa hakiho ny hahavony; hiray aminy ny tandrony. D' une coudée de long et d' une coudée de large, il sera carré, et il aura deux coudées de haut ; ses cornes feront corps avec lui.
Eks 30:3 And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof round about, and the horns thereof; and thou shalt make unto it a crown of gold round about. Ary petaho takela-bolamena tsara izy, dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony; ary asio koronosy volamena manodidina. Hopetahanao takela-bolamena madio ny tampony, ny lafiny manodidina, ny tandrony, ary hasianao koronosy volamena manodidina izy. Tu plaqueras d' or pur sa partie supérieure, ses parois tout autour et ses cornes, et tu lui feras tout autour une moulure d' or.
Eks 30:4 And two golden rings shalt thou make to it under the crown of it, by the two corners thereof, upon the two sides of it shalt thou make it; and they shall be for places for the staves to bear it withal. Ary asio vava volamena roa izy eo ambanin' ny koronosiny, ka ataovy eo amin' ny zorony efatra ireo; ary ho fitoeran' ny bao ireo hilanjana azy. Hanaovanao masom-bolamena roa izy eo ambanin' ilay koronosy eo amin' ny rirany roa, hataonao amin' ny laniny roa, hidiran' ny bao hitondrana azy. Tu lui feras deux anneaux d' or au-dessous de la moulure, sur ses deux côtés ; tu les feras sur les deux faces pour y loger les barres servant à son transport.
Eks 30:5 And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold. Ary hazo akasia no anaovy ny bao, ka petaho takela-bolamena. Hataonao amin' ny hazo akasià ny bao, ary hopetahanao takela-bolamena izy. Tu feras ces barres en bois d' acacia, et tu les plaqueras d' or.
Eks 30:6 And thou shalt put it before the vail that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee. Ary apetraho eo anoloan' ny efitra izay manakona ny fiaran' ny Vavolombelona izy, dia manandrify ny rakotra fanaovam-panavotana eo ambonin' ny Vavolombelona, izay hihaonako aminao. Io otely io dia hapetrakao manatrika ny efitra lamba izay eo anoloan' ny fiaran' ny vavolombelona, manatrika ny fanaovam-panavotana izay eo ambonin' ny vavolombelona, dia eo amin' izay hihaonako aminao. Tu le mettras devant le rideau qui pend devant l' arche du Témoignage - devant le propitiatoire qui est sur le Témoignage - où je te donnerai rendez-vous.
Eks 30:7 And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning: when he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it. Ary Arona handoro ditin-kazo mani-pofona eo; isa-maraina, raha mamboatra ny lela fanaovan-jiro, no handoroany izany; Eo no handoroan' i Aarona ny emboka; isa-maraina no handoroany azy, rahefa mamboatra ny lalampy izy; Aaron y fera fumer l' encens aromatique chaque matin, quand il mettra les lampes en ordre il le fera fumer.
Eks 30:8 And when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. ary raha mampirehitra ny lela fanaovan-jiro Arona nony hariva no handoroany izany koa; ditin-kazo Jehovah mandrakariva hatramin' ny taranakareo fara mandimby izany. ary isaky ny àty takariva koa no handoroany azy, rahefa mametraka ny lalampy eo amin' ny fanaovan-jiro izy. Emboka manitra mandrakizay eo anatrehan' ny Tompo izany amin' ny taranakareo. Et quand Aaron replacera les lampes, au crépuscule, il le fera encore fumer. C' est un encens perpétuel devant Yahvé, pour vos générations.
Eks 30:9 Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering; neither shall ye pour drink offering thereon. Aza manatitra ditin-kazo manitra tsy izy eo ianareo, na fanatitra dorana, na fanatitra hohanina; ary aza manidina fanatitra aidina eo. Aza misy atolotrareo eo ambonin' io otely io, na ny zava-manitra tsy masina na ny sorona dorana na ny fanatitra, ary aza araraka eo ny fanatitra araraka. Vous n' offrirez dessus ni encens profane ni holocauste ni oblation, et vous n' y verserez aucune libation.
Eks 30:10 And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements: once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations: it is most holy unto the Lord. Ary aoka Arona hanao fanavotana eo amin' ny tandrony indray mandeha isan-kerintaona; amin' ny ran' ny fanatitra noho ny ota, izay atao fanavotana, indray mandeha isan-kerintaona, no hanaovany fanavotana eo, hatramin' ny taranakareo fara mandimby; ho masina indrindra ho an' i Jehovah izany. Eo amin' ny tandrok' io otely io no hanaovan' i Aarona ny fanoneram-pahotana indray mandeha isan-taona; ny ran' ny sorona fanoneram-pahotana no hanaovany ny fanoneram-pahotana no hanaovany ny fanoneram-pahotana ao, indray mandeha isan-taona, hatramin' ny taranaka mifandimby. Ho masina indrindra amin' ny Tompo io otely io. Une fois l' an, Aaron fera l' expiation sur les cornes de l' autel ; avec le sang du sacrifice pour le péché, au jour de l' Expiation, une fois l' an, il fera l' expiation pour lui, pour vos générations ; il est éminemment saint, pour Yahvé.
Eks 30:11 And the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe; Ary niteny tamin' i Moizy Iaveh nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et lui dit :
Eks 30:12 When thou takest the sum of the children of Israel after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the Lord, when thou numberest them; that there be no plague among them, when thou numberest them. Raha maka ny isan' ny Zanak' Isiraely araka ny fandaminana azy ianao, dia samy handoa avotry ny ainy avy ho an' i Jehovah ny isan-olona, raha alamina izy, mba tsy hisy areti-mandringana hanjo azy, raha alamina izy. Raha avy izay hanisanao ny zanak' Israely mba hahitana ny isany, dia samy hanome avotr' aina ho an' ny Tompo izy tsirairay avy rahefa hatao ny fanisana azy, mba tsy hisy loza manjo azy, amin' ny fanisana azy. " Quand tu dénombreras les Israélites par le recensement, chacun d' eux donnera à Yahvé la rançon de sa vie pour qu' aucun fléau n'éclate parmi eux à l' occasion du recensement.
Eks 30:13 This they shall give, every one that passeth among them that are numbered, half a shekel after the shekel of the sanctuary: (a shekel is twenty gerahs:) an half shekel shall be the offering of the Lord. Izao no haloan' izay rehetra voalamina, dia antsasaky ny sekely avy araka ny sekely masina (gera roa-polo ny sekely iray), eny, antsasaky ny sekely ho fanatitra ho an' i Jehovah. Izao no haloan' izay rehetra anatin' ny voaisa: antsasaky ny sikla araka ny sikla masina izay roa-polo gerà; antsasaky ny sikla no ho fanatitra halaina ho an' ny Tompo. Quiconque est soumis au recensement donnera un demi-sicle sur la base du sicle du sanctuaire : vingt géras par sicle. Ce demi-sicle sera un prélèvement pour Yahvé.
Eks 30:14 Every one that passeth among them that are numbered, from twenty years old and above, shall give an offering unto the Lord. Izay rehetra voalamina hatramin' ny roa-polo taona no ho miakatra no handoa ny fanatitra ho an' i Jehovah. Samy handoa ny hajian' ny Tompo avokoa ny lehilahy anatin' ny voaisa rehetra hatramin' ny roapolo taona no ho miakatra. Quiconque est soumis au recensement, c' est-à-dire âgé de vingt ans et au-delà, donnera le prélèvement de Yahvé.
Eks 30:15 The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel, when they give an offering unto the Lord, to make an atonement for your souls. Ny manan-karena tsy handoa mihoatra noho ny antsasaky ny sekely, ary ny malahelo tsy handoa latsaka, raha mandoa ny fanatitra ho an' i Jehovah izy, hanavotra ny ainareo. Ny mpanan-karena tsy handoa mihoatra, ny mahantra tsy handoa latsaka ny antsasaky ny sikla amin' ny fandoavana ny hajian' ny Tompo ho avotry ny ainareo. Le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins d' un demi-sicle lorsqu' il donnera le prélèvement pour Yahvé, en rançon de vos vies.
Eks 30:16 And thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation; that it may be a memorial unto the children of Israel before the Lord, to make an atonement for your souls. Ary handray ny vola avotra amin' ny Zanak' Isiraely ianao, ka hataonao amin' ny fanompoana ao amin' ny trano-lay fihaonana; ary ho fahatsiarovana ho an' ny Zanak' Isiraely eo anatrehan' i Jehovah izany, ho avotry ny ainareo. Horaisinao amin' ny zanak' Israely ny vola avy amin' izany avotra izany ka hoenti-manao ny raharaha momba ny trano lay fihaonana. Dia ho antoka eo anatrehan' ny Tompo izany, ho an' ny zanak' Israely hanavotana ny ainy. Tu prendras l' argent de la rançon des Israélites, et tu le donneras au service de la Tente du Rendez-vous ; il sera pour les Israélites un mémorial devant Yahvé, pour la rançon de vos vies.
Eks 30:17 And the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Niteny tamin' i Moizy koa Iaveh nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et lui dit :
Eks 30:18 Thou shalt also make a laver of brass, and his foot also of brass, to wash withal: and thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shalt put water therein. Manaova tavy varahina hanasana, ary aoka ho varahina koa ny faladiany; ary apetraho eo anelanelan' ny trano-lay fihaonana sy ny alitara izy, ka asio rano eo anatiny. Hanao tavy varahina, misy faladiany varahina, hatao fiafanana hianao, ka hapetrakao eo anelanelan' ny trano lay fihaonana sy ny otely, " Tu feras pour les ablutions un bassin de bronze à socle de bronze ; tu le mettras entre la Tente du Rendez-vous et l' autel, et tu y mettras de l' eau,
Eks 30:19 For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat: Ary eo no hanasan' i Arona sy ny zanany ny tongony aman-tanany. dia hasianao rano, hangalan' i Aarona sy ny zanany hanasany ny tànany aman-tongony. avec quoi Aaron et ses fils laveront leurs mains et leurs pieds.
Eks 30:20 When they go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with water, that they die not; or when they come near to the altar to minister, to burn offering made by fire unto the Lord: Raha miditra amin' ny trano-lay fihaonana izy, dia hisasa amin' ny rano, mba tsy hahafaty azy. Ary raha manakaiky ny alitara hanao fanompoam-pivavahana izy, mba handoro ny fanatitra atao amin' ny afo ho an' i Jehovah, Fa hiafana amin' io rano io izy, mba tsy ho faty, na rahefa hiditra amin' ny trano lay fihaonana, na rahefa hanatona ny otely hanao ny raharahany hampanetona sorona amin' ny Tompo. Quand ils entreront dans la Tente du Rendez-vous, ils se laveront avec de l' eau afin de ne pas mourir ; de même, quand ils s' approcheront de l' autel pour le service, pour faire fumer une offrande consumée pour Yahvé,
Eks 30:21 So they shall wash their hands and their feet, that they die not: and it shall be a statute for ever to them, even to him and to his seed throughout their generations. dia hanasa ny tongony aman-tànany izy, mba tsy hahafaty azy; ary ho lalàna mandrakizay aminy sy ny zanany izany hatramin' ny taranany fara mandimby. Hanasa ny tongony aman-tànany izy, ka tsy ho faty izy. Lalàna mandrakizay ho azy ireo izany, dia ho an' i Aarona sy ny taranany amin' ny taona mifandimby. ils laveront leurs mains et leurs pieds, afin de ne pas mourir ; c' est là un décret perpétuel pour lui et sa descendance, pour leurs générations.
Eks 30:22 Moreover the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Hoy koa Iaveh tamin' i Moizy: Yahvé parla à Moïse et lui dit :
Eks 30:23 Take thou also unto thee principal spices, of pure myrrh five hundred shekels, and of sweet cinnamon half so much, even two hundred and fifty shekels, and of sweet calamus two hundred and fifty shekels, Makà zava-manitra tsara ho anao, dia miora mitete dimam-jato sekely sy havozomanitra antsasak' izany, dia dimam-polo amby roan-jato, sy veromanitra dimam-polo amby roan-jato Makà amin' ny zava-manitra izay tsara indrindra, mira madio diman-jato sikla, ary ny antsasak' izany, dia sinama mamerovero dimampolo sy roan-jato sikla, veromanitra dimampolo sy roan-jato sikla, " Pour toi, prends des parfums de choix : cinq cents sicles de myrrhe vierge, la moitié de cinnamome odoriférant : deux cent cinquante sicles, et de roseau odoriférant : deux cent cinquante sicles.
Eks 30:24 And of cassia five hundred shekels, after the shekel of the sanctuary, and of oil olive an hin: sy kasia dimam-jato; araka ny sekely masina, ary diloilon' oliva eran' ny hina; kasa diman-jato sikla, araka ny sikla masina, ary diloilon' oliva iray hina; Cinq cents sicles de casse - selon le sicle du sanctuaire - et un setier d' huile d' olive.
Eks 30:25 And thou shalt make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of the apothecary: it shall be an holy anointing oil. dia amboary ho diloilo fanosorana masina izany, ho zavatra aharoharo, asan' ny mpangaroharo zava-manitra; ho diloilo fanosorana masina izany. ka amboary izany ho diloilo hanaovana ny fanosorana masina; ho zava-manitra voaharoharo araka ny asan' ny mpahay zava-manitra; dia izany no diloilo hanaovana ny fanosorana masina. Tu en feras une huile d' onction sainte, un mélange odoriférant comme en compose le parfumeur : ce sera une huile d' onction sainte.
Eks 30:26 And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the ark of the testimony, Ary hosory amin' izany ny trano-lay fihaonana sy ny fiaran' ny Vavolombelona, Io no hanosoranao ny trano lay fihaonana, ny fiaran' ny vavolombelona, Tu en oindras la Tente du Rendez-vous et l' arche du Témoignage,
Eks 30:27 And the table and all his vessels, and the candlestick and his vessels, and the altar of incense, sy ny latabatra mbamin' ny fanaka rehetra momba azy sy ny fanaovan-jiro mbamin' ny fanaka momba azy sy ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra, ny latabatra mbamin' ny fanaka momba azy rehetra, ny fanaovan-jiro mbamin' ny fanaka momba azy, ny otely fandoroan-java-manitra, la table et tous ses accessoires, le candélabre et ses accessoires, l' autel des parfums,
Eks 30:28 And the altar of burnt offering with all his vessels, and the laver and his foot. ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mbamin' ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany. ny otely fanaovan-tsorona dorana mbamin' ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy varahina mbamin' ny faladiany. l' autel des holocaustes et tous ses accessoires, le bassin et son socle.
Eks 30:29 And thou shalt sanctify them, that they may be most holy: whatsoever toucheth them shall be holy. Ary hamasino ireo mba ho masina indrindra; ary ho masina izay rehetra manendry azy. Hohamasininao ireo dia ho masina indrindra ary ho masina avokoa izay hikasika azy. Tu les consacreras, ils seront alors éminemment saints, et tout ce qui les touchera sera saint.
Eks 30:30 And thou shalt anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may minister unto me in the priest' s office. Ary hosory Arona sy ny zanany, ka hamasino izy mba ho mpisorona ho Ahy. Hohosoranao koa Aarona sy ny zanany, ary hohamasininao izy, mba ho mpisorona hanao fanompoana ahy. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les consacreras pour qu' ils exercent mon sacerdoce.
Eks 30:31 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, This shall be an holy anointing oil unto me throughout your generations. Ary mitenena amin' ny Zanak' Isiraely hoe: Ity ho diloilo fanosorana masina ho Ahy hatramin' ny taranakareo fara mandimby. Mitenena amin' ny zanak' Israely ka lazao hoe: Ho diloilo fanaovana fanosorana masina izany ho ahy, hatrany amin' ny taranaka mifandimby. Puis tu parleras aux Israélites et tu leur diras : ceci sera pour vous, pour vos générations, une huile d' onction sainte.
Eks 30:32 Upon man' s flesh shall it not be poured, neither shall ye make any other like it, after the composition of it: it is holy, and it shall be holy unto you. Aoka tsy hihosoran' ny olon-kafa izany, na hisy haka tahaka azy, araka ny fanaovana azy; fa masina izy ka ho masina aminareo. Tsy hararaka amin' ny tenan' olona izany, ary hamorona hafa tahaka an' io hianareo amin' izay zavatra hamoronana an' io, fa zava-masina izany, ka tsy maintsy hataonareo ho zava-masina. On n' en versera pas sur le corps d' un homme quelconque et vous n' en ferez pas de semblable, de même composition. C' est une chose sainte, elle sera sainte pour vous.
Eks 30:33 Whosoever compoundeth any like it, or whosoever putteth any of it upon a stranger, shall even be cut off from his people. Na zovy na zovy mangaroharo izay tahaka azy, ary na zovy na zovy manosotra azy amin' ny vahiny dia hofongorana tsy ho amin' ny fireneny. Na zovy na zovy hanamboatra tahaka an' io na hanosotra izany amin' olona tsy fanosotra azy, dia hofongorana tsy ho eo amin' ny fireneny. Quiconque fera le même parfum et en mettra sur un profane sera retranché de son peuple.
Eks 30:34 And the Lord said unto Moses, Take unto thee sweet spices, stacte, and onycha, and galbanum; these sweet spices with pure frankincense: of each shall there be a like weight: Dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Makà zava-manitra ho anao, dia natafa sy sekeleta sy helbena ary lebona madio; samy hamboarina manokana ireo. Hoy Iaveh tamin' i Moizy: Makà zava-manitra, ditin-kazo, ongila mani-pofona, galbanoma, zava-manitra sy emboka tsy mifaho zavatra hafa, izany rehetra izany ampitovio fatra. Yahvé dit à Moïse : " Prends des aromates : storax, onyx, galbanum, aromates et pur encens, chacun en quantité égale
Eks 30:35 And thou shalt make it a perfume, a confection after the art of the apothecary, tempered together, pure and holy: Ary ataovy ditin-kazo manitra izy, dia zavatra aharoharo araka ny fanaon' ny mpangaroharo zava-manitra, dia asio sira izy, ary aoka ho madio sy masina. Dia ireo no hanamboaranao zava-manitra hanaovana ny fanembohana, voaharoharo araka ny asan' ny mpahay zava-manitra; asio sira izy, ary aoka ho madio sy masina. et tu en feras un parfum à brûler comme en opère le parfumeur, salé, pur, saint.
Eks 30:36 And thou shalt beat some of it very small, and put of it before the testimony in the tabernacle of the congregation, where I will meet with thee: it shall be unto you most holy. Ary torotoroy ny sasany ho madinika indrindra, dia ataovy eo anoloan' ny Vavolombelona ao amin' ny trano-lay fihaonana, izay hihaonako aminao; ho masina indrindra ho anareo izany. Torotoroy hanjary vovony izy, dia ametraho eo anoloan' ny vavolombelona ao an-trano lay fihaonana izay hihaonako aminao. Ho zava-masina indrindra izany. Tu en broieras finement une partie et tu en mettras devant le Témoignage, dans la Tente du Rendez-vous, là où je te donnerai rendez-vous. Il sera pour vous éminemment saint.
Eks 30:37 And as for the perfume which thou shalt make, ye shall not make to yourselves according to the composition thereof: it shall be unto thee holy for the Lord. Ary ny amin' ny ditin-kazo manitra izay hataonao, dia aza mba misy atao tahaka azy ny ho anareo; ho masina aminao ho an' i Jehovah izany. Izany zava-manitra hataonareo izany dia tsy ho azonareo anaovana mitovy aminy ho anareo, fa hataonareo ho zava-masina ho an' ny Tompo. Le parfum que tu fais là, vous n' en ferez pas pour vous-mêmes de même composition. Il sera saint pour toi, réservé à Yahvé. Quiconque fera le même pour en humer l' odeur, sera retranché de son peuple.
Eks 30:38 Whosoever shall make like unto that, to smell thereto, shall even be cut off from his people. Na zovy na zovy manao izay tahaka azy ho fanorohana dia hofongorana tsy ho amin' ny fireneny. Ka na zovy na zovy hanao mitovy amin' izany hanamboloany ny haniny, dia hofongorana tsy ho eo amin' ny fireneny.

<-
->