Ramarlah Antoine : Ny amin' ny finoan' ny Bara
<- Takila 107 Takila 109 ->

[any ankoa] tra dia tsy fantany, fa ny ho toetry ny mpamosavy ihany no lazainy kely, fa hitafy vorifotsy ratsy sy lamba maloto ireo, ka mahatahotra hono raha hita. 

Toko XI : Farany

Izany ary ny amin'ny finoanay Bara ka raha atao amboarany iray izany dia izao :

1: Raha ny amin'ny fivavahana monotheisma no dinihina dia mba mahatazana ny alony kely izahay noho ireo sasany, fa manaiky Ilay Andriamanitra tokana izahay, izay ataonay hoe : Ndriananahary nahary tongotra aman-tànana, ambonin’ny zavatra rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany . Nefa tsy lavinay fa voatokonan’ny fivavahana amin'ny razana sy ny vato aman-kazo be loatra izahay ka tsy mahita izay tena izy mazava .


I- Ny finoany ny amin’ Andriamanitra
II- Ny finoany ny amin’ny fanahy ratsy
III- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fiandohana
IV- Ny finoany ny amin’ny fanavotana
V- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fisoronana
VI- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny ody
VII- Ny finoany ny amin’ny vintan’andro
VIII- Ny finoany ny amin'ny fambara
IX- Ny amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy
X- Ny finoany ny amin'ny fiainana any an-koatra
XI- Farany