galet   
andrim-pamolahana
galet [1.13]
gale
galet [1.13]
kilonjy
kodiam-baravarana
galet [1.13]
vatokilonjy
galet [1.13]