Chapitres et versets citant Nahasona

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary Arona naka an' i Eliseba, zanakavavin' i Aminadaba sady anabavin' i Nasona, ho vadiny; dia niteraka an' i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara taminy izy. Aarona naka an' i Elisabeta, zanakavavin' i Aminadaba, anabavin' i Naasona, ho vadiny, ka io no niteraka taminy an' i Nabada, Abiha, Eleazara ary Itamara. Aaron épousa Élishéba, fille d' Amminadab, soeur de Nahshôn, et elle lui donna Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 1.7 Of Judah; Nahshon the son of Amminadab. ny avy amin' i Joda dia Nasona, zanak' i Aminadaba; ny amin' i Jodà: Nahasona zanak' i Aminadaba; Pour Juda, Nahshôn, fils d' Amminadab.
...............
Nom / Fan 2.3 And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies: and Nahshon the son of Amminadab shall be captain of the children of Judah. Ary ny hitoby eo amin' ny lafiny atsinanana, tandrifin' ny fiposahan' ny masoandro, dia izay momba ny fanevan' ny tobin' i Joda, araka ny antokony; ary ny lohan' ny taranak' i Joda dia Nasona, zanak' i Aminadaba; Ny fanevan' ny tobin' i Jodà no hiorin-dasy eo anoloany eo amin' ny lafiny atsinanana mbamin' ny antokony avy. Ny filohan' ny taranak' i Jodà dia Nahasona zanak' i Aminadaba Ceux qui camperont à l' est :A l' orient, l'étendard du camp de Juda, selon leurs unités. Prince des fils de Juda : Nahshôn, fils d' Amminadab.
...............
Nom / Fan 7.12 And he that offered his offering the first day was Nahshon the son of Amminadab, of the tribe of Judah: Ary ny nanatitra ny fanatiny tamin' ny andro voalohany dia Nasona, zanak' i Aminadaba, avy tamin' ny firenen' i Joda. Ka tamin' ny andro voalohany, dia i Nahasona, zanak' i Aminadaba, avy amin' ny fokon' i Jodà no nanolotra ny fanatiny. Celui qui apporta son offrande le premier jour fut Nahshôn, fils d' Amminadab, de la tribu de Juda.
...............
Nom / Fan 7.17 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Nahshon the son of Amminadab. ary ho fanati-pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, zanak' ondry dimy izay iray taona; ireo no fanatitr' i Nasona, zanak' i Aminadaba. ary omby roa, ondralahy dimy, osilahy dimy, zanak' ondry dimy, efa iray taona, ho sorom-pihavanana. Ireo no fanatitr' i Nahasona zanak' i Aminadaba. et pour le sacrifice de communion, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d' un an. Telle fut l' offrande de Nahshôn, fils d' Amminadab.
...............
Nom / Fan 10.14 In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab. Ary ny fanevan' ny tobin' ny taranak' i Joda no niainga voalohany araka ny antokony, ary Nasona, zanak' i Aminadaba, no mpifehy ny antokony. Ny niainga voalohany, dia ny fanevan' ny tobin' ny zanak' i Joda araka ny antokony avy; ary ny antokon' i Joda, dia nofehezin' i Nahasona zanak' i Aminadaba. partit en tête l'étendard du camp des fils de Juda selon leurs unités. A la tête du contingent de Juda était Nahshôn, fils d' Amminadab ;

  Ruth Rota Rota Livre de Ruth
...............
Rot Rt 4.20 And Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon, ary Aminadaba niteraka an' i Nasona; ary Nasona niteraka an' i Salmona; Aminadaba niteraka an' i Nahasona, Nahasona niteraka an' i Salmona, Amminadab engendra Nahshôn et Nahshôn engendra Salmôn.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.10 And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah; ary Rama niteraka an' i Aminadaba; ary Aminadaba niteraka an' i Nasona, lohan' ny taranak' i Joda; Rama niteraka an' i Aminadaba. Aminadaba niteraka an' i Nahasona, lohan' ny taranak' i Jodà. Ram engendra Amminadab, Amminadab engendra Nahshôn, prince des fils de Juda,
1Tt / 1Tan 2.11 And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz, ary Nasona niteraka an' i Salma; ary Salma niteraka an' i Boaza; Nahasona niteraka an' i Salmà, Salmà niteraka an' i Booza, Nahshôn engendra Salma et Salma engendra Booz.

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 1.4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon; ary Rama niteraka an' i Aminadaba; ary Aminadaba niteraka an' i Nasona; ary Nasona niteraka an' i Salmona; Arama niteraka an' i Aminadaba; Aminadaba niteraka an' i Naasona; Naasona niteraka an' i Salmona; Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon,