Chapitres et versets citant Bala

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 15.9 And the border was drawn from the top of the hill unto the fountain of the water of Nephtoah, and went out to the cities of mount Ephron; and the border was drawn to Baalah, which is Kirjathjearim: dia nizotra hatramin' ny tampon' ny tendrombohitra ka nihatra tamin' ny loharano Neftoa, dia nahazo ny tanàna tao an-tendrombohitra Efrona, dia nizotra hatrany Bala (Kiriata-jearima izany), Avy eo an-tampon' ny tendrombohitra dia nizotra ny faritry ny tany hatrany amin' ny lohan' ny ranon' i Neftoà, nihatra amin' ny tanàna ao an-tendrombohitra Efrona; nandroso ny faritry ny tany mankany Baala, dia Kariata-Jearima izany. Du sommet de la montagne, la frontière s' infléchissait vers la source des eaux de Nephtoah et se dirigeait vers les villes du mont Éphrôn pour tourner dans la direction de Baala - c' est Qiryat-Yéarim.
Jos 15.10 And the border compassed from Baalah westward unto mount Seir, and passed along unto the side of mount Jearim, which is Chesalon, on the north side, and went down to Bethshemesh, and passed on to Timnah: dia niolaka hatrany Bala andrefana ka hatramin' ny tendrombohitra Seira ka nandroso hatramin' ny ilany avaratry ny tendrombohitra Jearima (Kesalona izany), dia nidina hatrany Beti-semesy ka nandroso hatrany Timna. Avy eo Baala ny faritry ny tany dia niolaka miankandrefana mankany amin' ny tendrombohitra Jarima, dia Keslona izany, nidina mankany Betisamesa nihazo an' i Tamà. De Baala, la frontière inclinait à l' ouest vers la montagne de Séïr et, longeant le flanc du mont Yéarim vers le nord - c' est Kesalôn - elle descendait à Bet-Shémesh, traversait Timna,
Jos 15.11 And the border went out unto the side of Ekron northward: and the border was drawn to Shicron, and passed along to mount Baalah, and went out unto Jabneel; and the goings out of the border were at the sea. dia nihatra tamin' ny lafiny avaratr' i Ekrona, dia nizotra hatrany Sikerona ka nandroso hatramin' ny tendrombohitra Bala, dia nihatra tamin' i Jabniela, ary dia nihatra tany amin' ny ranomasina. Ny faritry ny tany nipaka amin' ny kisolasola avaratr' i Akarona, ary nizotra ny faritry ny tany mankany Sekrona, nihazo amin' ny tendrombohitra Baala ary nipaka amin' i Jebneela ary nihatra amin' ny ranomasina. aboutissait sur le flanc d'Éqrôn vers le nord, tournait vers Shikkarôn et passait par la montagne de Baala pour aboutir à Yabnéel. La mer était l' aboutissement de la frontière.
...............
Jos 15.29 Baalah, and Iim, and Azem, sy Bala sy Ie sy Azema Baalà, Jima, Esema, Baala, Iyyim, Éçem,
...............
Jos 19.3 And Hazarshual, and Balah, and Azem, sy Hazara-soala sy Bala sy Azema Haser-Soala, Balà, Asema, Haçar-Shual, Bala, Éçem,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 2.11 And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim: Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah ny Zanak' Isiraely, fa nanompo ireo Bala Nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo ny zanak' Israely, fa nanompo ireo Baala. Alors les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé et ils servirent les Baals.
...............
Mts / Mpits 2.13 And they forsook the Lord, and served Baal and Ashtaroth. Eny, nahafoy an' i Jehovah izy ka nanampo an' i Bala sy Astarta. Fa Iaveh nilaozany, ary Baala sy ny Astarte notompoiny. ils délaissèrent Yahvé pour servir le Baal et les Astartés.
...............
Mts / Mpits 3.7 And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and forgat the Lord their God, and served Baalim and the groves. Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah ny Zanak' Isiraely ka nanadino an' i Jehovah Andriamaniny ary nanompo ireo Bala sy Aseraha. Nanao izay ratsy teo imason' ny Tompo ny zanak' Israely: Iaveh nohadinoiny, fa Baala sy ny Askerota no notompoiny, Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Ils oublièrent Yahvé leur Dieu pour servir les Baals et les Ashéras.
...............
Mts / Mpits 6.25 And it came to pass the same night, that the Lord said unto him, Take thy father' s young bullock, even the second bullock of seven years old, and throw down the altar of Baal that thy father hath, and cut down the grove that is by it: Ary tamin' izany alina izany dia hoy Jehovah taminy: Alao ny ombilain-drainao, dia ilay ombilahy faharoa, izay efa fito taona, ka ravao ny alitaran' i Bala, izay an' ny rainao, ary kapao ny Aseraha eo anilany; Alin' iny ihany, dia hoy Iaveh tamin' i Jedeona: Alao ny vantotr' ombalahin-drainao, ny ombalahy faharoa, ilay efa fito taona. Ravao ny otelin' i Baala izay an-drainao, ary kapao ny Aserah eo anilany. Il arriva que, pendant cette nuit-là, Yahvé dit à Gédéon : " Prends le taureau de ton père, le taureau de sept ans, et tu démoliras l' autel de Baal qui appartient à ton père et tu couperas le pieu sacré qui est à côté.
...............
Mts / Mpits 6.28 And when the men of the city arose early in the morning, behold, the altar of Baal was cast down, and the grove was cut down that was by it, and the second bullock was offered upon the altar that was built. Fa nony nifoha maraina koa ny lehilahy tao an-tanàna, ka indro, efa rava ny alitaran' i Bala, sady voakapa ny Aseraha teo anilany, ary ilay ombilahy faharoa dia efa naterina teo ambonin' ny alitara izay natao, Nony ampitso maraina, ka nifoha ny olona tao an-tanàna, dia indro fa ny otelin' i Baala rava, ny Aserah teo anilany voakapa, ny ombalahy faharoa, voatolotra ho sorona dorana, teo ambonin' ny otely vao naorina. Le lendemain matin les gens de la ville se levèrent; l' autel de Baal avait été détruit, le pieu sacré qui se dressait à côté avait été coupé, et le taureau avait été offert en holocauste sur l' autel qu' on venait de bâtir.
...............
Mts / Mpits 6.30 Then the men of the city said unto Joash, Bring out thy son, that he may die: because he hath cast down the altar of Baal, and because he hath cut down the grove that was by it. Dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin' i Joasy: Avoahy ny zanakao mba hovonoina, satria efa nandrava ny alitaran' i Bala izy sady efa nikapa ny Aseraha teo anilany. Tamin' izay ny olona tao an-tanàna nilaza tamin' i Joasy hoe: Avoahy ny zanakao ka aoka hovonoina izy fa nandrava ny otelin' i Baala, ary nikapa ny Aserah teo anilany. Les gens de la ville dirent alors à Yoash : " Fais sortir ton fils et qu' il meure, car il a détruit l' autel de Baal et a coupé le pieu sacré qui se dressait à côté. "
Mts / Mpits 6.31 And Joash said unto all that stood against him, Will ye plead for Baal? will ye save him? he that will plead for him, let him be put to death whilst it is yet morning: if he be a god, let him plead for himself, because one hath cast down his altar. Ary hoy Joasy tamin' izay rehetra nitsangana teo anatrehany: Moa ianareo handahatra ho an' i Bala va? Hianareo va no hamonjy azy? Izay handahatra ho an' i Bala dia hatao maty, raha mbola maraina ny andro: raha andriamanitra Bala, aoka izy handahatra ho an' ny tenany, fa nisy nandrava ny alitarany. Ary hoy Joasy tamin' izay rehetra nitsangana teo hamely azy: Hianareo indray ve no tokony hitsangana hiaro an' i Baala? Hianareo indray ve no tokonoy hamonjy azy? Na zovy na zovy hitsangana hiaro an' i Baala, dia hatao maty alohan' ny ampitso maraina. Raha Andriamanitra Baala dia aoka izy ihany no hitsangana hiaro ny tenany, fa noravan' olona ny oteliny. Yoash répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui : " Est-ce à vous de défendre Baal ? Est-ce à vous de lui venir en aide ? Quiconque défend Baal doit être mis à mort avant qu' il ne fasse jour. S' il est dieu, qu' il se défende lui-même, puisque Gédéon a détruit son autel. "
Mts / Mpits 6.32 Therefore on that day he called him Jerubbaal, saying, Let Baal plead against him, because he hath thrown down his altar. Ary tamin' izany andro izany ny anaran' ny Gideona dia nataony hoe Jerobala, fa hoy izy: Aoka Bala no hifandahatra aminy, satria noravany ny alitarany. Tamin' izany andro izany no nanomezan' ny olona anarana an' i Jedeona hoe Jerobaala, fa nataony hoe: Aoka Baala hiaro tena aminy, satria noravany ny oteliny. Ce jour-là on donna à Gédéon le nom de Yerubbaal, car, disait-on : " Que Baal s' en prenne à lui, puisqu' il a détruit son autel! "
...............
Mts / Mpits 8.33 And it came to pass, as soon as Gideon was dead, that the children of Israel turned again, and went a whoring after Baalim, and made Baalberith their god. Ary rehefa maty Gideona, dia nijangajanga nanaraka ireo Bala indray ny Zanak' Isiraely ka nanao an' i Bala-berita ho andriamaniny. Nony maty Jedeona dia nitolo-tena tamin' ireo Baala indray ny zanak' Israely; ka Baala-Berita no nataony andriamaniny. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer aux Baals et ils prirent pour dieu Baal-Berit.
...............
Mts / Mpits 10.6 And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and served Baalim, and Ashtaroth, and the gods of Syria, and the gods of Zidon, and the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the Philistines, and forsook the Lord, and served not him. Ary ny Zanak' Isiraely dia nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitr' i Syria sy ny andriamanitr' i Sidona sy ny andriamanitr' i Moaba sy ny andriamanitry ny taranak' i Amona ary ny andriamanitry ny Filistina, dia nahafoy an' i Jehovah izy ka tsy nanompo Azy. Ary nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo ny zanak' Israely. Izy ireo nanompo ny Baala sy ny Astarte, ny andriamanitr' i Siria, ny andriamanitr' i Sidona, ny andriamanitr' i Moaba, ny andriamanitry ny taranak' i Amona, ary ny andriamanitry ny Filistina, ary nandao an' ny Tompo sy tsy nanompo azy intsony. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Ils servirent les Baals et les Astartés, ainsi que les dieux d' Aram et de Sidon, les dieux de Moab, ceux des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent Yahvé et ne le servirent plus.
...............
Mts / Mpits 10.10 And the children of Israel cried unto the Lord, saying, We have sinned against thee, both because we have forsaken our God, and also served Baalim. Dia nitaraina tamin' i Jehovah ny Zanak' Isiraely ka nanao hoe: Efa nanota taminao izahay, satria efa nahafoy an' Andriamanitray ka nanompo ireo Bala. Koa dia velon-taraina tamin' ny Tompo ny zanak' Israely, nanao hoe: Nanota taminao izahay, fa nahafoy ny Andriamanitray, ka nanompy ny Baala. Alors les Israélites crièrent vers Yahvé, disant : " Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné Yahvé notre Dieu pour servir les Baals. "

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 7.4 Then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and served the Lord only. Dia nanary ireo Bala sy Astarta ny Zanak' Isiraely ka nanompo an' i Jehovah irery ihany. Dia nesorin' ny taranak' Israely teo aminy ny Baala sy ny Astarte, ka Iaveh irery ihany no notompoiny. Les Israélites écartèrent donc les Baals et les Astartés et ne servirent que Yahvé.
...............
1Sm / 1Sam 12.10 And they cried unto the Lord, and said, We have sinned, because we have forsaken the Lord, and have served Baalim and Ashtaroth: but now deliver us out of the hand of our enemies, and we will serve thee. Dia nitaraina tamin' i Jehovah izy ka nanao hoe: Efa nanota izahay, fa efa nahafoy an' i Jehovah ka nanompo ireo Bala sy Astarta, nefa ankehitriny vonjeo amin' ny tanan' ny fahavalonay izahay, dia hanompo Anao. Dia nitaraina tamin' ny Tompo izy ireo nanao hoe: Nanota izahay, fa nandao an' ny Tompo sy nanompo ny Baala sy ny Astarte! Fa izao dia afaho amin' ny tànan' ny fahavalonay izahay ary hanompo anao! Ils crièrent vers Yahvé : "Nous avons péché, dirent-ils, car nous avons abandonné Yahvé et servi les Baals et les Astartés. Maintenant, délivre-nous de la main de nos ennemis et nous te servirons! "

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 16.31 And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took to wife Jezebel the daughter of Ethbaal king of the Zidonians, and went and served Baal, and worshipped him. Fa nataony ho zavatra kely foana ny handeha amin' ny fahotan' i Jeroboama, zanak' i Nebata. ka dia nampakatra an' i Jezebela, zanakavavin' i Etibala, mpanjakan' ny Sidoniana, izy ho vadiny, dia nandeha nanompo an' i Bala ka niankohoka teo anatrehany. Hoatra ny noheveriny fa zavatra kely foana ny mandeha amin' ny fahotan' i Jeroboama zanak' i Nabata, ka dia nalainy ho vady Jezabela, zanakavavin' i Etbaala, mpanjakan' ny Sidoniana, ka dia lasa izy nanompo an' i Baala sy niankohoka teo anatrehany. La moindre chose fut qu' il imita les péchés de Jéroboam fils de Nebat : il prit pour femme Jézabel, fille d' Ittobaal, roi des Sidoniens, et se mit à servir Baal et à se prosterner devant lui ;
1Mp 16.32 And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. Ary nanao alitara ho an' i Bala tao amin' ny tranon' i Bala izay nataony tao Samaria izy. Nanangana otely ho an' i Baala izy, tao amin' ny tranon' i Baala nataony tao Samaria; il lui dressa un autel dans le temple de Baal qu' il construisit à Samarie.
...............
1Mp 18.18 And he answered, I have not troubled Israel; but thou, and thy father' s house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Fa Elia namaly hoe: Tsy izaho no nampidi-doza tamin' ny Isiraely, fa ianao sy ny mpianakavin' ny rainao ihany tamin' ny nandavanareo ny didin' i Jehovah sy ny nanarahanao ireo Bala. Namaly Elia nanao hoe: Tsy izaho no mpanakorontana an' Israely, fa hianao indrindra sy ny fianakavian-drainao, amin' ny nandaozanareo ny didin' ny Tompo sy nandehananareo manaraka ny Baala. Élie répondit : " Ce n' est pas moi qui suis le fléau d' Israël, mais c' est toi et ta famille, parce que vous avez abandonné Yahvé et que tu as suivi les Baals.
1Mp 18.19 Now therefore send, and gather to me all Israel unto mount Carmel, and the prophets of Baal four hundred and fifty, and the prophets of the groves four hundred, which eat at Jezebel' s table. Ary ankehitriny maniraha hamory ny Isiraely rehetra hihaona amiko any an-tendrombohitra Karmela, ary ny mpaminanin' i Bala dimam-polo amby efa-jato sy ny mpaminanin' ny Aseraha efa-jato, izay mihinana eo amin' ny latabatr' i Jezebela. Koa ankehitriny, maniraha olona hamory an' Israely rehetra ao amiko, any an-tendrombohitra Karmela, mbamin' ny mpaminanin' i Baala dimampolo amby efa-jato sy ny mpaminanin' i Astarte efa-jato, izay mihinana amin' ny latabatr' i Jezabela. Maintenant, envoie rassembler tout Israël près de moi sur le mont Carmel, avec les quatre cent cinquante prophètes de Baal, qui mangent à la table de Jézabel. "
...............
1Mp 18.21 And Elijah came unto all the people, and said, How long halt ye between two opinions? if the Lord be God, follow him: but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Ary dia nankeo amin' ny olona rehetra Elia ka nanao hoe: Mandra-pahoviana no hiroa saina ianareo ? Raha Jehovah no Andriamanitra, manaraha Azy; fa raha Bala kosa, dia manaraha azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. Ary Elia tamin' izay, dia nanatona ny vahoaka rehetra, ka nanao hoe: Mandra-pahoviana no hikolepaka an-daniny roa hianareo? Raha Iaveh no Andriamanitra manaraha azy, fa raha Baala kosa, manaraha azy. Tsy namaly azy na inona na inona anefa ny vahoaka. Élie s' approcha de tout le peuple et dit : " Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets ? Si Yahvé est Dieu, suivez-le ; si c' est Baal, suivez-le. " Et le peuple ne put rien lui répondre.
1Mp 18.22 Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord; but Baal' s prophets are four hundred and fifty men. Dia hoy Elia tamin' ny olona: Izaho dia izaho irery ihany no sisa amin' ny mpaminanin' i Jehovah; fa ny mpaminanin' i Bala kosa dia dimam- -polo amby efa-jato lahy. Dia hoy Elia tamin' ny vahoaka: Izaho irery no sisa amin' ny mpaminanin' ny Tompo, fa misy dimampolo amby efa-jato kosa izy no mpaminanin' i Baala. Élie poursuivit : " Moi, je reste seul comme prophète de Yahvé, et les prophètes de Baal sont quatre cent cinquante.
...............
1Mp 18.25 And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you one bullock for yourselves, and dress it first; for ye are many; and call on the name of your gods, but put no fire under. Ary hoy Elia tamin' ireo mpaminanin' i Bala: Mifidiana vantotr' ombilahy iray ho anareo, ka dia manamboara aloha ianareo, satria ianareo no maro; ary miantsoa ny anaran' ny andriamanitrareo, nefa aza asiana afo ao. Dia hoy Elia tamin' ny mpaminanin' i Baala: Fidio ho anareo ny iray amin' ireto ombalahy, ka amboary aloha, fa hianareo no maro, ary antsoy ny anaran' ny andriamanitrareo, nefa aza asiana afo. Élie dit alors aux prophètes de Baal : " Choisissez-vous un taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre dieu, mais ne mettez pas le feu. "
1Mp 18.26 And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. Dia naka ny vantotr' ombilahy izay nomeny azy ireo ka namboatra azy, dia niantso ny anaran' i Bala hatramin' ny maraina ka mandra-pitataovovonan' ny andro izy nanao hoe: Ry Bala ô. henoy izahay! Kanjo tsy nisy nanoina na namaly akory. Ary nihinjakinjaka tamin' ny alitara izay nataony izy. Dia nalain' ireo ny ombalahy nomena azy ka namboariny, dia niantso ny anaran' i Baala izy, hatramin' ny maraina ka mandra-pitataovovonan' ny andro, nanao hoe: Ry Baala ô, valio izahay! Nefa tsy nisy nanoina na namaly akory. Ka nihinjaka teo anoloan' ny otely nataony izy ireo. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant : " O Baal, réponds-nous ! " Mais il n' y eut ni voix ni réponse ; et ils dansaient en pliant le genou devant l' autel qu' ils avaient fait.
...............
1Mp 18.40 And Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape. And they took them: and Elijah brought them down to the brook Kishon, and slew them there. Ary hoy Elia taminy: Sambory ny mpaminanin' i Bala; aza avela hisy afa-mandositra izy na dia iray akory aza. Dia nosamborin' ny olona izy; ary nentin' i Elia ho eo amin' ny ony Kisona, ka dia novonoiny teo. Ary hoy Elia tamin' izy ireo: Sambory ny mpaminanin' i Baala, ka aoka tsy hisy ho afa-mandositra na dia iray aza. Dia nosamboriny ireny, ka nampidinin' i Elia teo amin' ny ranon' i Sisaona, dia novonoiny teo. Élie leur dit : " Saisissez les prophètes de Baal, que pas un d' eux n'échappe ! ", et ils les saisirent. Élie les fit descendre près du torrent du Qishôn, et là il les égorgea.
...............
1Mp 19.18 Yet I have left me seven thousand in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Nefa hamela fito arivo ao amin' ny Isiraely Aho, dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin' i Bala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Hamela fito arivo lahy ao amin' Israely anefa aho, dia ireo rehetra tsy nandohalika tamin' i Baala, ireo rehetra tsy nanoroka an' io tamin' ny vavany. Mais j'épargnerai en Israël sept milliers, tous les genoux qui n' ont pas plié devant Baal et toutes les bouches qui ne l' ont pas baisé. "
...............
1Mp 22.53 For he served Baal, and worshipped him, and provoked to anger the Lord God of Israel, according to all that his father had done. Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah izy, fa nandeha tamin' ny lalan' ny rainy sy ny reniny ary tamin' ny lalan' i Jeroboama, zanak' i Nebata, izay nampanota ny Isiraely; ary nanompo an' i Bala izy, dia niankohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, tahaka izay rehetra nataon-drainy. Nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo izy, dia nandeha tamin' ny làlan-dreniny ary tamin' ny làlan' i Jeroboama zanak' i Nabata, izay nampanota an' Israely. Il fit ce qui déplaît à Yahvé et suivit la voie de son père et celle de sa mère, et celle de Jéroboam fils de Nebat qui avait entraîné Israël au péché.
1Mp 22.54 Nanompo an' i Baala izy, ary niankohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an' ny Tompo Andriamanitr' Israely tahaka izay rehetra nataon-drainy ihany. Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui, et il irrita Yahvé Dieu d' Israël, tout comme avait fait son père.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 3.2 And he wrought evil in the sight of the Lord; but not like his father, and like his mother: for he put away the image of Baal that his father had made. Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah koa izy, nefa kosa tsy dia tahaka an-drainy, na tahaka an-dreniny; fa nanaisotra ilay tsangam-baton' i Bala izay nataon' drainy izy; Nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo izy, nefa kosa tsy dia tahaka an-drainy aman-dreniny tsy akory, satria nesoriny ilay tsangam-baton' i Baala nataon-drainy. Il fit ce qui déplaît à Yahvé; non pas pourtant comme son père et sa mère, car il supprima la stèle de Baal que son père avait faite.
...............
2Mp 10.18 And Jehu gathered all the people together, and said unto them, Ahab served Baal a little; but Jehu shall serve him much. Ary Jeho namory ny vahoaka rehetra ka nanao taminy hoe: Ahaba nanompo an' i Bala kelikely ihany, fa Jeho no hanompo azy fatratra. Nony efa izany, novorin' i Jeho ny vahoaka rehetra, ka hoy izy taminy: Kely no nanompoan' i Akaba an' i Baala, fa fatratra no hanompoan' i Jeho azy. Jéhu rassembla tout le peuple et lui dit : "Achab a vénéré Baal un peu, Jéhu va le vénérer beaucoup.
2Mp 10.19 Now therefore call unto me all the prophets of Baal, all his servants, and all his priests; let none be wanting: for I have a great sacrifice to do to Baal; whosoever shall be wanting, he shall not live. But Jehu did it in subtilty, to the intent that he might destroy the worshippers of Baal. Koa ankehitriny vorio ho atý amiko ny mpaminanin' i Bala rehetra, ny mpanompony rehetra sy ny mpisorony rehetra; aza avela hisy tsy ho tonga na dia iray akory aza; fa hamono zavatra betsaka ho fanatitra ho an' i Bala aho; koa na iza na iza tsy ho tonga, dia tsy hovelomina izy. Kanjo Jeho nanao izany ho fihendrena handringanany ny mpanompon' i Bala. Koa ankehitriny vorio hankaty amiko avokoa ny mpaminanin' i Baala rehetra sy ny mpanompony rehetra, ary ny mpisorony rehetra: aza misy tsy tonga na dia iray aza, fa hanatitra sorona lehibe amin' i Baala aho, ka tsy hovelomina izay tsy tonga na iza na iza. Kanjo hafetsena no nanaovan' i Jeho izany, handringanana ny mpanompon' i Baala. Hoy Jeho: Maintenant, appelez-moi tous les prophètes de Baal et tous ses prêtres, qu' il n' en manque pas un, car j' ai à offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque s' abstiendra perdra la vie"Jéhu agissait par ruse, pour anéantir les fidèles de Baal.
2Mp 10.20 And Jehu said, Proclaim a solemn assembly for Baal. And they proclaimed it. Ary hoy Jeho: Manendre fivoriana masina ho an' i Bala. Koa dia nanendry andro izy. Lazao ampahibemaso fa hisy fivoriana manetriketrika hankalazana an' i Baala. Dia nolazaina ampahibemaso izany. Il ordonna : "Convoquez une assemblée sainte pour Baal"; et ils la convoquèrent.
2Mp 10.21 And Jehu sent through all Israel: and all the worshippers of Baal came, so that there was not a man left that came not. And they came into the house of Baal; and the house of Baal was full from one end to another. Ary Jeho naniraka tany amin' ny Isiraely rehetra, ary dia tonga ny mpanompon' i Bala rehetra, ka tsy nisy lehilahy tsy tonga teo na dia iray akory aza. Ary dia niditra tao an-tranon' i Bala ireo, ka feno hika ny trano. Nandefa iraka tany amin' Israely rehetra Jeho, ka tonga avokoa ny mpanompon' i Baala rehetra tsy nisy nijanona ka tsy tonga, na dia iray aza. Niditra tao an-tranon' i Baala izy ireo, ka feno ny tranon' i Baala hatrany aloha ka hatrany aoriana. Jéhu envoya des messagers dans tout Israël et tous les fidèles de Baal arrivèrent, il n' en resta pas un qui ne vînt. Ils se rendirent au temple de Baal, qui fut rempli d' un mur à l' autre.
2Mp 10.22 And he said unto him that was over the vestry, Bring forth vestments for all the worshippers of Baal. And he brought them forth vestments. Dia hoy Jeho tamin' ny mpitahiry ny fitafiana: Amoahy fitafiana ny mpanompon' i Bala rehetra. Ary dia namoaka ny fitafiana ho azy izy. Ary hoy Jeho tamin' ny mpiambina ny trano fitehirizana akanjo: Amoahy akanjo avokoa ny mpanompon' i Baala rehetra. Dia namoaka akanjo ho azy ireo izy. Jéhu dit au gardien du vestiaire : "Sors des vêtements pour tous les fidèles de Baal", et il sortit pour eux les vêtements.
2Mp 10.23 And Jehu went, and Jehonadab the son of Rechab, into the house of Baal, and said unto the worshippers of Baal, Search, and look that there be here with you none of the servants of the Lord, but the worshippers of Baal only. Ary Jeho sy Jonadaba, zanak' i Rekaba, nankao an-tranon' i Bala ka niteny tamin' ny mpanompon' i Bala hoe: Fantaro tsara sy izahao, fandrao misy mpanompon' i Jehovah eto aminareo, fa tsy ny mpanompon' i Bala ihany. Ary tamin' izay dia tonga tao an-tranon' i Baala Jeho niaraka tamin' i Jonadaba zanak' i Akaba, ka hoy izy tamin' ny mpanompon' i Baala: Karohy ary zahao, mba tsy hisy mpanompon' ny Tompo eto aminareo, fa ny mpanompon' i Baala ihany. Jéhu vint au temple de Baal avec Yonadab fils de Rékab et dit aux fidèles de Baal : "Assurez-vous bien qu' il n' y a pas de serviteurs de Yahvé ici avec vous, mais rien que des fidèles de Baal",
...............
2Mp 10.25 And it came to pass, as soon as he had made an end of offering the burnt offering, that Jehu said to the guard and to the captains, Go in, and slay them; let none come forth. And they smote them with the edge of the sword; and the guard and the captains cast them out, and went to the city of the house of Baal. Ary rehefa vita ny nanaterany ny fanatitra dorana, dia hoy Jeho tamin' ny mpiambina sy ny mpanafika malaza: Midira, ka vonoy, ary aza avela hisy ho tafavoaka. Dia namely azy tamin' ny lelan-tsabatra izy; ary ny mpiambina sy ny mpanafika malaza dia nanary ny faty ary niditra tao amin' ny tanàna nisy ny tranon' i Bala. Vao tapitra ny fanaterana ny sorona dorana, dia hoy Jeho tamin' ireo mpihazakazaka sy manamboninahitra: Midira, vonoy ireo, ka aza asiana iray tafavoaka! Dia nasiany tamin' ny lelan-tsabatra ireo; narian' ny mpihazakazaka sy ny manamboninahitra teo ireo; dia niditra tao amin' ny fitoerana masin' ny tranon' i Baala izy, Lorsque Jéhu eut achevé d' offrir l' holocauste, il ordonna aux gardes et aux écuyers : "Entrez, frappez-les! Que pas un ne sorte!" Les gardes et les écuyers entrèrent, les passèrent au fil de l'épée et arrivèrent jusqu' au sanctuaire du temple de Baal.
2Mp 10.26 And they brought forth the images out of the house of Baal, and burned them. Ary namoaka ny orin-kazo izay tao an-tranon' i Bala izy ka nandoro ireny. ka navoakany nodorana ny tsangam-bato tao an-tranon' i Baala, Ils enlevèrent le pieu sacré du temple de Baal et le brûlèrent.
2Mp 10.27 And they brake down the image of Baal, and brake down the house of Baal, and made it a draught house unto this day. Ary nandrava ny tsangam-baton' i Bala sy ny tranony izy, ary dia nataony trano fivoahana mandraka androany izany. nomontsamontsaniny ny tsangam-baton' i Baala ary nazerany koa ny tranon' i Baala ka nataony trano fivoahana ka mbola tao mandrak' androany. Ils démolirent la stèle de Baal, ils démolirent aussi le temple de Baal et en firent un cloaque, ce qu' il est resté jusqu'à maintenant.
2Mp 10.28 Thus Jehu destroyed Baal out of Israel. Toy izany no nandravan' i Jeho an' i Bala tsy ho amin' ny Isiraely. Nofongoran' i Jeho ao amin' Israely Baala. Ainsi Jéhu fit que Baal disparut d' Israël.
...............
2Mp 11.18 And all the people of the land went into the house of Baal, and brake it down; his altars and his images brake they in pieces thoroughly, and slew Mattan the priest of Baal before the altars. And the priest appointed officers over the house of the Lord. Ary ny vahoaka rehetra niditra tao an-tranon' i Bala ka nandrava azy; ny alitara sy ny endri-javatra teo aminy dia notorotoroiny avokoa, ary Matana, mpisoron' i Bala, novonoiny teo anoloan' ny alitara. Ary ny mpisorona nanendry ny ho mpitandrina ny tranon' i Jehovah. Ny vahoaka rehetra tamin' ny tany dia niditra tao amin' ny tranon' i Baala ka noravany; ny otely aman-tsary nomontsaniny, ary Matana mpisoron' i Baala novonoiny teo anoloan' ny otely. Nony nametraka mpiambina tao amin' ny tranon' ny Tompo Tout le peuple du pays se rendit ensuite au temple de Baal et le démolit; on brisa de belle façon ses autels et ses images et on tua Mattân, prêtre de Baal, devant les autels. Le prêtre établit des postes de surveillance pour le Temple de Yahvé,
...............
2Mp 17.16 And they left all the commandments of the Lord their God, and made them molten images, even two calves, and made a grove, and worshipped all the host of heaven, and served Baal. Ary nahafoy ny didin' i Jehovah Andriamaniny rehetra izy ka nanao sarin-javatra an-idina ho an' ny tenany, dia ombilahy kely roa, ary nanao Aseraha koa izy sady niankohoka teo anatrehan' izay rehetra eny amin' ny lanitra ary nanompo an' i Bala. Nafoiny avokoa ny didin' ny Tompo Andriamaniny; fa zanak' omby anidina roa no nataony ho azy, sy aseraha no nataony ho azy; ny tafiky ny lanitra rehetra no niankohofany, ary Baala no notompoiny. Ils rejetèrent tous les commandements de Yahvé leur Dieu, et se firent des idoles fondues, les deux veaux, ils se firent un pieu sacré, ils se prosternèrent devant toute l' armée du ciel et rendirent un culte à Baal.
...............
2Mp 21.3 For he built up again the high places which Hezekiah his father had destroyed; and he reared up altars for Baal, and made a grove, as did Ahab king of Israel; and worshipped all the host of heaven, and served them. Fa namboariny indray ny fitoerana avo, izay noravan' i Hezekia rainy, ka nanangana alitara ho an' i Bala izy sady nanao Aseraha, tahaka izay nataon' i Ahaba, mpanjakan' ny Isiraely; ary niankohoka teo anatrehan' izay rehetra eny amin' ny lanitra izy ka nanompo ireny, Naoriny indray ny fitoerana avo noravan' i Ezekiasa rainy, nanangana otely ho an' i Baala izy, nanao aseraha anankiray tahaka ny nataon' i Akaba mpanjakan' Israely, ary niankohoka teo anatrehan' ny tafiky ny lanitra rehetra sy nanompo ireny. Il rebâtit les hauts lieux qu' avait détruits Ezéchias, son père, il éleva des autels à Baal et fabriqua un pieu sacré, comme avait fait Achab, roi d' Israël, il se prosterna devant toute l' armée du ciel et lui rendit un culte.
...............
2Mp 23.4 And the king commanded Hilkiah the high priest, and the priests of the second order, and the keepers of the door, to bring forth out of the temple of the Lord all the vessels that were made for Baal, and for the grove, and for all the host of heaven: and he burned them without Jerusalem in the fields of Kidron, and carried the ashes of them unto Bethel. Ary ny mpanjaka nandidy an' i Hilkia mpisoronabe sy ireo mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana hamoaka ny fanaka rehetra izay natao ho an' i Bala sy Astarta ary ho an' izay rehetra eny amin' ny lanitra hiala amin' ny tempolin' i Jehovah; ka nodorany tany ivelan' i Jerosalema teny amin' ny saha amoron' i Kidrona ireny, ary nentiny ho any Betela ny vovony. Dia nandidy an' i Helkiasa mpisorona lehibe, sy ny mpisorona amin' ny ambaratonga faharoa ary ny mpiandry varavarana, ny mpanjaka, hamoaka ho eo ivelan' ny tempolin' ny Tompo ny fanaka rehetra natao ho an' i Baala, sy Astarte mbamin' ny tafiky ny lanitra rehetra; nodorany tany ivelan' i Jerosalema any amin' ny sahan' i Sedrona ireny, ary nasainy nentina ho any Betela ny vovony. Le roi ordonna à Hilqiyyahu, au prêtre en second et aux gardiens du seuil de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pour toute l' armée du ciel; il les brûla en dehors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et porta leur cendre à Béthel.
2Mp 23.5 And he put down the idolatrous priests, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah, and in the places round about Jerusalem; them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the host of heaven. Ary natsahany koa ny mpisorona amin' ny andriamani-tsi-izy, izay notendren' ny mpanjakan' ny Joda handoro ditin-kazo manitra eny amin' ny fitoerana avo tany amin' ny tanànan' ny Joda sy tamin' ny manodidina an' i Jerosalema, sy izay nandoro ditin-kazo manitra koa ho an' i Bala, dia ny masoandro, ary ho an' ny volana sy ny kintana amin' ny Zodiaka ary ho an' izay rehetra eny amin' ny lanitra. Noroahiny ny mpisoron-tsampy notendren' ny mpanjakan' i Jodà handoro zava-manitra amin' ny fitoerana avo, tany amin' ny tanànan' i Jodà sy tamin' ny manodidina an' i Jerosalema mbamin' ireo nanatitra zava-manitra ho an' i Baala, ho an' ny masoandro amam-bolana, ho an' ny famantarana roa ambin' ny folo, ary ho an' ny tafiky ny lanitra rehetra. Il supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés et qui sacrifiaient dans les hauts lieux, dans les villes de Juda et les environs de Jérusalem, et ceux qui sacrifiaient à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l' armée du ciel.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.33 And all their villages that were round about the same cities, unto Baal. These were their habitations, and their genealogy. ary ny zana-bohiny rehetra koa izay manodina izany tanàna izany hatrany Bala. Ireo no fonenany sady nanana fitantaram-pirazanana manokana izy. mbamin' ny zanabohiny rehetra izay tao amin' ny manodidina an' ireo tanàna ireo, hatrany Baala. Ireo no fonenany, sy ny taratasy tetiaram-pirazanan' izy ireo. et tous les villages qui entouraient ces villes jusqu'à Baalat. C' est là qu' ils demeurèrent et qu' ils furent enregistrés :
...............
1Tt / 1Tan 5.5 Micah his son, Reaia his son, Baal his son, Mika no zanakalahin' i simey, Reaia no zanakalahin' i Mika, Bala no zanakalahin' i Reaia, Mikà zanany; Reià zanany; Baala zanany; Mika son fils, Reaya son fils, Baal son fils,
1Tt / 1Tan 5.6 Beerah his son, whom Tilgathpilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites. Bera no zanakalahin' i Bala, izay nobaboin' i Tiglato-pilesera, mpanjakan' i Asyria; izy no loham-pirenen' ny Robenita. Beerà zanany, izay nobaboin' i Tegatfalnasara mpanjakan' i Asiria; anisan' ny loham-pirenen' ny Robenita izy. Bééra son fils, que Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie, emmena en captivité. Il fut prince des Rubénites.
...............
1Tt / 1Tan 8.30 And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab, ary Abdona no lahimatoany, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nadaba, Abdona no zanany lahimatoa, dia Soara, Kisa, Baala, Nadaba, son fils premier-né Abdôn, ainsi que Çur, Qish, Baal, Ner, Nadab,
...............
1Tt / 1Tan 9.36 And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab. ary ny zanany lahimatoa dia Abdona, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nera, dia Nadaba, Ary Abdona no zanany lahimatoa, dia Sora, Kisa, Baala, Nera, Nadaba, et son fils premier-né Abdôn, ainsi que Çur, Qish, Baal, Ner, Nadab,
...............
1Tt / 1Tan 13.6 And David went up, and all Israel, to Baalah, that is, to Kirjathjearim, which belonged to Judah, to bring up thence the ark of God the Lord, that dwelleth between the cherubims, whose name is called on it. Dia niakatra Davida sy ny Isiraely rehetra hankany Bala any Joda (Kiriata-jearima izany) hampakatra ny fiaran' i Jehovah Andriamanitra, Izay mipetraka amin' ny kerobima, dia ilay niantsoany ny anarany. Dia niakatra Davida mbamin' Israely rehetra, nankany Baalà, izany hoe Kariatiarima izay any Jodà, mba hampiakatra avy any ny fiaran' Andriamanitra, ny fiaran' ny Tompo izay mipetraka eo ambonin' ny kerobima, izay fiantsoana ilay Anarana. Puis David et tout Israël allèrent à Baala, vers Qiryat-Yéarim en Juda, afin de faire monter de là l' arche de Dieu qui porte le nom de Yahvé siégeant sur les chérubins.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 17.3 And the Lord was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim; Ary Jehovah nomba an' i Josafata, satria nandeha tamin' ny nalehan' i Davida rainy izy, dia ilay tamin' ny voalohany, fa tsy mba nitady ireo Bala; Nomban' ny Tompo Josafata fa nandeha tamin' ny làlana voalohany nalehan' i Davida rainy; tsy nikatsaka an' ireo Baala izy Yahvé fut avec Josaphat, car sa conduite fut celle qu' avait d' abord suivie son père et il ne rechercha pas les Baals.
...............
2Tt / 2Tan 23.17 Then all the people went to the house of Baal, and brake it down, and brake his altars and his images in pieces, and slew Mattan the priest of Baal before the altars. Ary ny vahoaka vehetra niditra tao an-tranon' i Bala ka nandrava azy; ny alitara sy ny endri-javatra dia notorotoroiny avokoa, ary Matana, mpisoron' i Bala, novonoiny teo anoloan' ny alitara. Koa niditra tao an-tranon' i Baala ny vahoaka rehetra, dia noravany io, notorotoroiny ny otely mbamin' ny sarin-javatra teo, ary novonoiny teo anoloan' ny otely Matana mpisoron' i Baala. Tout le peuple se rendit ensuite au temple de Baal et le démolit; on brisa ses autels et ses images et on tua Mattân, prêtre de Baal, devant les autels.
...............
2Tt / 2Tan 24.7 For the sons of Athaliah, that wicked woman, had broken up the house of God; and also all the dedicated things of the house of the Lord did they bestow upon Baalim. Fa ny zanak' i Atalia, ilay vehivavy ratsy fanahy, efa nandrava ny tranon' Andriamanitra; ary ny zavatra masina rehetra tao an-tranon' i Jehovah koa dia efa nateriny ho an' ireo Bala. Fa efa nosimbain' i Atalia mpankahala ny fivavahana mbamin' ireo zanany ny tranon' Andriamanitra, ary efa nentiny hatao amin' ireo Baala ny zavatra rehetra voatokana ho an' ny tranon' ny Tompo. Athalie et ses fils qu' elle a pervertis ont endommagé le Temple de Dieu et ont même attribué aux Baals tous les revenus sacrés du Temple de Yahvé. "
...............
2Tt / 2Tan 28.2 For he walked in the ways of the kings of Israel, and made also molten images for Baalim. fa nandeha tamin' ny lalan' ny mpanjakan' ny Isiraely izy sady nanao sarin-javatra an-idina ho an' ireo Bala koa. fa nandeha tamin' ny làlan' ny mpanjakan' Israely, ary nanao sarin-javatra anidina ho an' ireo Baala aza. Il imita la conduite des rois d' Israël et même il fit fondre des idoles pour les Baals,
...............
2Tt / 2Tan 33.3 For he built again the high places which Hezekiah his father had broken down, and he reared up altars for Baalim, and made groves, and worshipped all the host of heaven, and served them. Fa namboariny indray ny fitoerana avo, izay efa noravan' i Hezekia rainy, ka nanangana alitara ho an' ireo Bala izy sady nanao Aseraha sy niankohota teo anatrehan' izay rehetra eny amin' ny lanitra ka nanompo azy Naoriny indray ny fitoerana avo noravan' i Ezekiasa rainy; nanangana otely ho an' ireo Baala izy; nanao aserah izy, ary niankohoka teo anatrehan' ny tafiky ny lanitra, sy nanompo azy. Il rebâtit les hauts lieux qu' avait détruits Ézéchias son père, il éleva des autels aux Baals et fabriqua des pieux sacrés, il se prosterna devant toute l' armée du ciel et lui rendit un culte.
...............
2Tt / 2Tan 34.4 And they brake down the altars of Baalim in his presence; and the images, that were on high above them, he cut down; and the groves, and the carved images, and the molten images, he brake in pieces, and made dust of them, and strowed it upon the graves of them that had sacrificed unto them. Ary noravan' ny olona teo anatrehan' i Josia ny alitaran' ireo Bala; ary ny tsangan-kazo ho an' ny masoandro izay teo amboniny dia nokapainy; ary ny Aseraha sy ny sarin-javatra voasokitra mbamin' ny sarin-javatra an-idina dia novakivakiny sy notorotoroiny ho vovoka ka nafafiny teny amin' ny fasan' ireo efa namono zavatra hatao fanatitra ho azy. Noravana teo anatrehany ny otelin' ireo Baala, dia nazerany ny sariolona teo amboniny natokana ho an' ny masoandro, notorotoroiny ny aserah, ny sarin-javatra voasokitra, ny sarin-javatra anidina, nataony zary vovoka ireny, dia nafafiny teny amin' ny fasan' izay nanatitra sorona taminy, On démolit devant lui les autels des Baals, il arracha les autels à encens qui étaient placés sur eux, il brisa les pieux sacrés, les idoles sculptées et fondues, et les réduisit en une poussière qu' il répandit sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices.

  The Song of Songs Tononkira Tononkira Le Cantique des Cantiques
...............
Ton 8.11 Solomon had a vineyard at Baalhamon; he let out the vineyard unto keepers; every one for the fruit thereof was to bring a thousand pieces of silver. Solomona nanan-tanim-boaloboka tao Bala-hamona; Nahofany tamin' olona mpiandry voly ny tanim-boaloboka, ka samy tsy maintsy mitondra sekely volafotsy arivo ho solon' ny vokatra. Ny antokom-pihira nanan-tanimboaloboka tao Baala Hamona Salomona, napetrany tamin' ny mpiandry voly ny tanimboaloboka. Ary ny solom-bokatra aloha ho azy, dia arivo sikla isan' olona. Salomon avait une vigne à Baal-Hamôn. Il la confia à des gardiens, et chacun devait lui remettre le prix de son fruit : mille sicles d' argent.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 2.8 The priests said not, Where is the Lord? and they that handle the law knew me not: the pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit. Ny mpisorona tsy nanao hoe: Aiza Jehovah? Ary ny mpiadidy ny lalàna tsy nahalala Ahy; Ny mpitondra koa nanota tamiko, ary ny mpaminany naminany tamin' ny anaran' i Bala ka nanaraka ireny tsy mahasoa. Ny mpisorona tsy nanao hoe: Aiza Iaveh? ny mpitan-dalàna, tsy nahalala ahy: ny mpitondra, nivadika tamiko; ary ny mpaminany, maminany tamin' ny anaran' i Baala, ka nanaraka ny tsy mahasoa na inona na inona izy ireny. Les prêtres n' ont pas dit : "Où est Yahvé?" Les dépositaires de la Loi ne m' ont pas connu; les pasteurs se sont révoltés contre moi; les prophètes ont prophétisé par Baal, ils ont suivi des Impuissants.
...............
Jer / Jr 2.23 How canst thou say, I am not polluted, I have not gone after Baalim? see thy way in the valley, know what thou hast done: thou art a swift dromedary traversing her ways; Ahoana no anaovanao hoe: Tsy nanao izay nahaloto ahy aho, tsy nanaraka ireo Bala aho? Hevero ny nalehanao tany amin' ilay lohasaha, fantaro izay nataonao, ry ramevavavy haingam-pandeha mivezivezy amin' ny alehany, Ahoana no hilazanao hoe: Tsy nandoto tena aho, tsy nandeha nanaraka an' ireo Baala aho? Zahao ny dian-tongotrao ao amin' ny Lohasaha, ka mieke ny nataonao! Ramevavavy faingan-tongotra, mifanapaka mankatsy mankary ny diany, Comment oses-tu dire : "Je ne suis pas souillée, après les Baals je n' ai pas couru?" Regarde tes traces dans la Vallée, reconnais ce que tu as fait. Chamelle écervelée, courant en tout sens,
...............
Jer / Jr 7.9 Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not; Hay! hangalatra sy hamono olona sy hijangajanga va ianareo ary hianian-tsy tò sy handoro ditin-kazo manitra ho an' i Bala sady hanaraka andriamani-kafa izay tsy fantatrareo? Aiza ka dia avy mandainga, mamono olona, maka vadin' olona, mianian-tsy to, manemboka an' i Baala, ary manaraka andriamani-kafa tsy fantatrareo hianareo! Quoi! Voler, tuer, commettre l' adultère, se parjurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas,
...............
Jer / Jr 9.13 And the Lord saith, Because they have forsaken my law which I set before them, and have not obeyed my voice, neither walked therein; Fa nandeha araka ny ditry ny fony sy nanaraka ireo Bala araka izay nampianarin' ny razany azy, Fa nizotra izy ireo araka ny ditran' ny fony, sy nanaraka an' i Baala, izay natoron' ny razany azy. mais ils ont suivi l' obstination de leur coeur, ils ont suivi les Baals que leur pères leur avaient fait connaître.
...............
Jer / Jr 11.13 For according to the number of thy cities were thy gods, O Judah; and according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to that shameful thing, even altars to burn incense unto Baal. Fa araka ny isan' ny tanànanao, ry Joda, no isan' ny andriamanitrao, Ary araka ny isan' ny lalamben' i Jerosalema no isan' ny alitara naorinareo ho an' ilay mampahamenatra. Dia alitara handoroana ditin-kazo manitra ho an' i Bala. Fa araka ny isan' ny tanànanao, no isan' ny andriamanitrao, ry Jodà; ary araka ny isan' ny làlambe ao Jerosalema, no isan' ny otely natsanganareo ho an' ilay sampy maha-afabaraka, dia ireo otely anaterana emboka manitra ho an' i Baala. Car aussi nombreux que tes villes, sont tes dieux, ô Juda! Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez érigé d' autels pour la Honte, des autels qui fument pour Baal!
...............
Jer / Jr 11.17 For the Lord of hosts, that planted thee, hath pronounced evil against thee, for the evil of the house of Israel and of the house of Judah, which they have done against themselves to provoke me to anger in offering incense unto Baal. Fa Jehovah, Tompon' ny maro, Izay namboly anao, no nanambara ny loza hanjo anao, noho ny ratsy nataon' ny taranak' Isiraely sy ny taranak' i Joda, Izay nahavoa ny tenany ka nahatezitra Ahy. Dia tamin' ny nandoroany ditin-kazo manitra ho an' i Bala. Iavehn' ny tafika izay namboly anao, no nandidy ny loza hanjo anao. Noho ny ratsy nataon' ny taranak' Israely sy ny taranak' i Jodà, izay nataony hihantsy ny hatezerako, tamin' ny fanaterana emboka manitra ho an' i Baala. Et Yahvé Sabaot qui t' avait plantée a décrété contre toi le malheur à cause du mal que se sont fait la maison d' Israël et la maison de Juda en m' irritant, en encensant Baal.
...............
Jer / Jr 12.16 And it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of my people, to swear by my name, The Lord liveth; as they taught my people to swear by Baal; then shall they be built in the midst of my people. Koa raha mba hianatra ny fanaon' ny oloko tokoa ireo ka hianiana amin' ny anarako hoe: Raha velona koa Jehovah, tahaka ny nampianaran' ireo ny oloko hianiana amin' i Bala, dia haorina ao amin' ny oloko izy; Ary raha mianatra ny lalan' ny vahoakako izy, ka amin' ny anarako no hianianany hoe: Velona Iaveh! toy ny nampianarany ny vahoakako hianiana amin' ny anaran' i Baala, dia ho voaorina eo amin' ny vahoakako izy. Et s' ils apprennent avec soin les voies de mon peuple, de façon à jurer par mon nom : "Par Yahvé Vivant", comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, alors ils seront établis au milieu de mon peuple.
...............
Jer / Jr 19.5 They have built also the high places of Baal, to burn their sons with fire for burnt offerings unto Baal, which I commanded not, nor spake it, neither came it into my mind: ary nanorina ny fitoerana avo ho an' i Bala handoroany ny zanany ho fanatitra dorana ho an' i Bala, izay tsy nandidiako, na nolazaiko, na tao an-tsaiko akory aza. Nanorina ireo fitoerana avo ho an' i Baala izy, handoroany ny zanany amin' ny afo ho sorona dorana ho an' i Baala. Zavatra tsy nandidiako na nolazaiko akory anefa izany; na mba niditra tao an-tsaiko velively. Car ils ont construit des hauts lieux de Baal, pour consumer au feu leurs fils, en holocauste à Baal; cela je ne l' avais jamais ordonné, je n' en avais jamais parlé, je n' y avais jamais songé!
...............
Jer / Jr 23.13 And I have seen folly in the prophets of Samaria; they prophesied in Baal, and caused my people Israel to err. Ary tamin' ny mpaminanin' i Samaria no nahitako zavatra mahaloiloy: Naminany tamin' i Bala izy ka nampivily ny Isiraely oloko, Tamin' ireo mpaminanin' i Samaria aho nahita fahadalana, fa naminany tamin' ny anaran' i Baala izy ireo, ka nampaniasia an' Israely vahoakako. Chez les prophètes de Samarie, j' ai vu l' insanité; ils prophétisaient au nom de Baal et égaraient mon peuple Israël.
...............
Jer / Jr 23.27 Which think to cause my people to forget my name by their dreams which they tell every man to his neighbour, as their fathers have forgotten my name for Baal. Ny hampanadino ny oloko ny anarako amin' ny nofiny izay lazainy amin' ny namany avy, toy ny nanadinoan' ny razany ny anarako noho ny amin' i Bala? moa ampoiziny va ny tsy hahatadidiavan' ny vahoakako ahy, noho ny nofy ifampilazan' izy samy izy avy, toy ny nanadinoan' ny razany ny anarako, nosoloany an' i Baala? Avec les songes qu' ils se racontent l' un à l' autre, ils s' ingénient à faire oublier mon Nom à mon peuple; ainsi leurs pères ont-ils oublié mon Nom au profit de Baal!
...............
Jer / Jr 32.29 And the Chaldeans, that fight against this city, shall come and set fire on this city, and burn it with the houses, upon whose roofs they have offered incense unto Baal, and poured out drink offerings unto other gods, to provoke me to anger. Ary ny Kaldeana, izay efa mamely ity tanàna ity dia hiditra ary handrehitra afo eto ka handoro azy mbamin' ny trano izay efa nandoroana ditin-kazo manitra teo an-tampony ho an' i Bala, sady nanidinana fanatitra aidina ho an' andriamani-kafa mba hampahatezitra Ahy. Hiditra amin' ity tanàna ity ny Kaldeana izay mamely azy ; dia handrehitra ity tanàna ity izy, dia handoro azy mbamin' ny trano nanaterana emboka manitra ho an' i Baala teo ambonin' ny tafony, sy nandrarahany fanatitra araraka ho an' andriamani-kafa, mba hampahatezitra ahy. les Chaldéens qui attaquent cette ville entreront et y mettront le feu; ils brûleront les maisons sur le toit desquelles on a allumé l' encens pour Baal et répandu des libations en l' honneur de dieux étrangers pour m' irriter.
...............
Jer / Jr 32.35 And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire unto Molech; which I commanded them not, neither came it into my mind, that they should do this abomination, to cause Judah to sin. ary nanorina ny fitoerana avon' i Bala, izay ao amin' ny Lohasahan' ny taranak' i Hinoma, izy mba hampandeha ny zananilahy sy ny zananivavy hamaky ny afo ho an' i Moloka, izay tsy nandidiako azy, na tao an-tsaiko akory aza, ka dia nanao izany fahavetavetana izany izy mba hampanota ny Joda. Nanorina ny fitoerana avon' i Baala tao an-dohasahan' ny taranak' i Hinnoma izy, ka mandeha amin' ny afo ny zanany lahy aman-janany vavy ho an' i Molòka: nefa zavatra tsy nandidiako azy akory izany na zavatra mby tao an-tsaiko velively; nanao izany fahavetavetana izany izy hampanota an' i Jodà. Ils ont construit les hauts lieux de Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l' honneur de Molek ce que je n' avais point ordonné, ce à quoi je n' avais jamais songé : commettre une telle abomination pour faire pécher Juda!

  Book of Hosea Hosea Osea Livre d'Osée
...............
Hos / Os 2.10 And now will I discover her lewdness in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of mine hand. Ary tsy fantany fa Izaho no nanome azy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo, sady nataoko be ny volafotsiny sy ny volamenany, izay nolaniny ho an' i Bala, Tsy nahalala izy, fa izaho no nanome azy ny vary, ny divay vaovao sy ny diloilo sy nampitombo ho azy ny volafotsy sy ny volamena izay nampiasainy ho an' i Baala. Elle n' a pas reconnu que c' est moi qui lui donnais le froment, le vin nouveau et l' huile fraîche, qui lui prodiguais cet argent et cet or qu' ils ont employés pour Baal!
...............
Hos / Os 2.15 And I will give her her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope: and she shall sing there, as in the days of her youth, and as in the day when she came up out of the land of Egypt. Ary hovaliako izy noho ny andron' ireo Bala, izay efa nandoroany ditin-kazo manitra sady niravahany ny kaviny sy ny firavany, ka nanaraka ireo lehilahiny izy; Fa Izaho kosa nohadinoiny, hoy Jehovah. Hovaliako izy noho ny andron' ireo Baala, izay nanolorany emboka; tamin' ny andro niravahany masombola ny fehivozona, sy nanarahany ny lehilahiny; fa izaho kosa nohadinoiny, - teny marin' ny Tompo. Je la châtierai pour les jours des Baals auxquels elle brûlait de l' encens, quand elle se parait de son anneau et de son collier et qu' elle courait après ses amants; et moi, elle m' oubliait! Oracle de Yahvé.
...............
Hos / Os 2.19 And I will betroth thee unto me for ever; yea, I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in lovingkindness, and in mercies. Fa hesoriko amin' ny vavany ny anaran' ireo Bala, ka tsy hotsarovana amin' ny anarany intsony ireo. Hesoriko amin' ny vavany, ny anaran' ireo Baala, ka tsy hotononina amin' ny anarany intsony ireny. J'écarterai de sa bouche les noms des Baals, et ils ne seront plus mentionnés par leur nom.
...............
Hos / Os 11.2 As they called them, so they went from them: they sacrificed unto Baalim, and burned incense to graven images. Nony nisy niantso azy, dia vao mainka nandositra ireny izy; Ho an' ireo Bala kosa no amonoany zavatra hatao fanatitra, ary ho an' ny sarin-javatra voasokitra no andoroany ditin-kazo manitra. Nisy fiantsoana nataoko tamin' izy ireo; nefa izy niamboho. Nanolotra sorona amin' ny Baala izy, sy emboka ho an' ny sampy. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi; aux Baals ils sacrifiaient, aux idoles ils brûlaient de l' encens.
Hos / Os 13.1 When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel; but when he offended in Baal, he died. Raha niteny Efraima, dia nampangorohoro, ka nisandratra tao amin' ny Isiraely izy. Dia nanota ny amin' i Bala izy ka maty; Raha vao niteny Efraima, dia nihorohoro ny olona; nisandratra izy teo amin' Israley. Fa tonga meloka izy noho ny amin' i Baala, ka maty. Quand Éphraïm parlait, c'était la terreur, il était grand en Israël, mais il se rendit coupable avec Baal et mourut.

  Book of Zephaniah Zefania Sofonia Livre de Sophonie
...............
Zef / Sof 1.4 I will also stretch out mine hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Chemarims with the priests; Ary hahinjitro ny tanako hamely ny Joda sy ny mponina rehetra any Jerosalema; Dia haringako tsy ho eo amin' ity tany ity ny sisa amin' i Bala, Sy ny anaran' ny mpisorona amin' ny andriamani-tsi-izy mbamin' ny tena mpisorona, Dia haninji-tànana hamely an' i Jodà aho, sy hamely ny mponina rehetra ao Jerosalema, ary haringako amin' ity fitoerana ity ny sisan' i Baala, ny anaran' ny mpandraharahany miaraka amin' ny mpisorona. Je vais lever la main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal et le nom de ses desservants,

  Letter to the Romans Romanina Romana Épître de Saint Paul aux Romains
...............
Rom / Rm 11.4 But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal. Fa ahoana no navalin' Andriamanitra azy? Izaho efa niaro fito arivo lahy ho Ahy, dia izay tsy mba nandohalika tamin' i Bala (1 Mpan. 19. 18).) Nefa izao no navalin' Andriamanitra azy: Misy fito arivo lahy no efa natokako ho ahy, sy tsy nandohalika tamin' ny Baala. Eh bien, que lui répond l' oracle divin ? Je me suis réservé sept mille hommes qui n' ont pas fléchi le genou devant Baal.