Chapitres et versets citant Safana

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 22.3 And it came to pass in the eighteenth year of king Josiah, that the king sent Shaphan the son of Azaliah, the son of Meshullam, the scribe, to the house of the Lord, saying, Ary tamin' ny taona fahavalo ambin' ny folo nanjakan' i Josia mpanjaka, dia naniraka an' i Safana mpanoratra, zanak' i Azalia, zanak' i Mesolama, izy ho any an-tranon' i Jehovah ka nanao hoe: Tamin' ny taona fahavalo ambin' ny folo nanjakan' i Josiasa mpanjaka, dia naniraka an' i Safàna, mpanoratra, zanak' i Aslia zanak' i Mesolama, ny mpanjaka ho any amin' ny tranon' ny Tompo, nanao hoe: En la dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya le secrétaire Shaphân, fils d' Açalyahu fils de Meshullam, au Temple de Yahvé
...............
2Mp 22.8 And Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. Dia hoy Hilkia mpisoronabe tamin' i Safana mpanoratra: Ny bokin' ny lalàna dia hitako tao an-tranon' i Jehovah. Dia natolotr' i Hilkia an' i Safana ny boky ka novakiny. Tamin' izay Helkiasa mpisorona lehibe nilaza tamin' i Safana mpanoratra hoe: Hitako tao an-tranon' ny Tompo ny bokin' ny lalàna. Ary natolotr' i Helkiasa an' i Safàna ny boky ka novakiny. Le grand prêtre Hilqiyyahu dit au secrétaire Shaphân : "J' ai trouvé le livre de la Loi dans le Temple de Yahvé." Et Hilqiyyahu donna le livre à Shaphân, qui le lut.
2Mp 22.9 And Shaphan the scribe came to the king, and brought the king word again, and said, Thy servants have gathered the money that was found in the house, and have delivered it into the hand of them that do the work, that have the oversight of the house of the Lord. Ary Safana mpanoratra niverina ho any amin' ny mpanjaka nitondra valiny nanao hoe: Ny mpanomponao dia efa nandrotsaka ny vola izay azo tao an-trano ka nanolotra azy teo an-tànan' ny mpanao raharaha izay voatendry ny amin' ny tranon' i Jehovah. Rahefa izany, nandeha hilaza ny toe-draharaha amin' ny mpanjaka Safàna mpanoratra, ka nanao hoe: Efa nalain' ny mpanomponao avokoa ny vola hita tao an-trano, ka napetrany eo an-tanan' izay mandraharaha ny asa, izay voatendry ho mpitandrina ao amin' ny tranon' ny Tompo. Le secrétaire Shaphân vint chez le roi et lui rapporta ceci "Tes serviteurs, dit-il, ont fondu l' argent qui se trouvait dans le Temple et l' ont remis aux maîtres d' oeuvres attachés au Temple de Yahvé."
2Mp 22.10 And Shaphan the scribe shewed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. And Shaphan read it before the king. Ary Safana mpanoratra nilaza koa tamin' ny mpanjaka hoe: Misy boky nomen' i Hilkia mpisorona ahy. Dia novakin' i Safana teo anatrehan' ny mpanjaka ny boky. Izao koa no nampandrenesin' i Safàna mpanoratra ny mpanjaka: Misy boky nomen' i Helkiasa mpisorona ahy; sady novakiny teo anatrehan' ny mpanjaka. Puis le secrétaire Shaphân annonça au roi : "Le prêtre Hilqiyyahu m' a donné un livre" et Shaphân le lut devant le roi.
...............
2Mp 22.12 And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Achbor the son of Michaiah, and Shaphan the scribe, and Asahiah a servant of the king' s, saying, Ary ny mpanjaka nandidy an' i Hilkia mpisorona sy Ahikama, zanak' i Safana, sy Akbora, zanak' i Mikaia, sy Safana mpanoratra ary Asaia, mpanompon' andriana, hoe: sady nanome didy an' i Helkiasa mpisorona, sy Ahikama zanak' i Safàna, sy Akobora zanak' i Mika, sy Safàna mpanoratra, ary Asaiasa mpanompon' ny mpanjaka hoe: Il donna cet ordre au prêtre Hilqiyyahu, à Ahiqam fils de Shaphân, à Akbor fils de Mikaya, au secrétaire Shaphân, et à Asaya, ministre du roi
...............
2Mp 22.14 So Hilkiah the priest, and Ahikam, and Achbor, and Shaphan, and Asahiah, went unto Huldah the prophetess, the wife of Shallum the son of Tikvah, the son of Harhas, keeper of the wardrobe; (now she dwelt in Jerusalem in the college;) and they communed with her. Dia nandeha Hilkia mpisorona sy Ahikama sy Akbora sy Safana ary Asaia ka nankany amin' i Holda mpaminanivavy, vadin' i Saloma, zanak' i Tikva, zanak' i Harasa, mpitahiry ny fitafiana (fa nitoetra tao amin' ny tanàna ambany tany Jerosalema ravehivavy); dia niresaka taminy izy ireo. Dia nandeha Helkiasa mpisorona, Ahikama, Akobora, Safàna, ary Asaiasa nankany amin' i Holda mpaminany vavy vadin' i Seloma, zanak' i Tekoa, zanak' i Araasa mpitahiry ny fitafiana; tao Jerosalema amin' ny faritry ny tanàna faharoa izy no mipetraka. Nony efa niteny taminy izy ireo, Le prêtre Hilqiyyahu, Ahiqam, Akbor, Shaphân et Asaya se rendirent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum fils de Tiqva fils de Harhas, le gardien des vêtements; elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Ils lui exposèrent la chose
...............
2Mp 25.22 And as for the people that remained in the land of Judah, whom Nebuchadnezzar king of Babylon had left, even over them he made Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, ruler. Fa ny amin' ny olona izay sisa tany amin' ny tanin' ny Joda, izay navelan' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, dia Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, no notendreny ho mpanapaka azy. Ny amin' ny vahoaka tafajanona tany amin' ny tanin' i Jodà, navelan' i Nabokodonosora mpanjakan' i Babilona kosa, dia Godoliasa zanak' i Ahikama zanak' i Safana no notendreny ho mpanapaka azy. Quant à la population qui était restée dans le pays de Juda et qu' avait laissée Nabuchodonosor, roi de Babylone, celui-ci lui préposa Godolias fils d' Ahiqam fils de Shaphân.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.12 Joel the chief, and Shapham the next, and Jaanai, and Shaphat in Bashan. Joela no lohany, dia Safama no manarakaraka, dia Janay sy Safata tany Basana. Joela filohany, Safàna no manarakaraka, vao Janaì sy Safata tany Basàna. Yoèl en tête, Shapham le second, puis Yanaï et Shaphat en Bashân.
...............
1Tt / 1Tan 7.15 And Machir took to wife the sister of Huppim and Shuppim, whose sister' s name was Maachah;) and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters. Ary Makira naka vady ho an' i Hopima sy Sopima; ny anaran' ny rahavaviny dia Imaka; ary ny anaran' ny manarakaraka dia Zelofada; ary Zelofada nanan-janakavavy. Makira naka vady tamin' ny avy amin' i Hapfima sy Safàna: Maakà no anaran' ny anabaviny. Salfaada no zanany lahiaivo, ary nanan-janakavavy Salfaada. Makir prit une femme pour Huppim et Shuppim. Le nom de sa soeur était Maaka. Le nom du second était Çelophehad. Çelophehad eut des filles.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 34.8 Now in the eighteenth year of his reign, when he had purged the land, and the house, he sent Shaphan the son of Azaliah, and Maaseiah the governor of the city, and Joah the son of Joahaz the recorder, to repair the house of the Lord his God. Ary tamin' ny taona fahavalo ambin' ny folo nanjakany, rehefa voadiony ny tany sy ny trano, dia naniraka an' i Safana, zanak' i Azalia, sy Mahaseia, komandin' ny tanàna, ary Joa, zanak' i Joahaza, mpitadidy ny raharaham-panjakana, izy mba hamboatra ny tranon' i Jehovah Andriamaniny. Tamin' ny taona fahavalo ambin' ny folo nanjakany, rahefa voadiony ny tany sy ny tranon' Andriamanitra, dia nirahiny Safàna zanak' i Aslià sy Maasiasa komandin' ny tanàna, ary Johà zanak' i Joakaza mpitahiry bokim-panjakana, hanamboatra ny tranon' ny Tompo Andriamaniny. La dix-huitième année de son règne, dans le but de purifier le pays et le Temple, il envoya Shaphân, fils d' Açalyahu, Maaséyahu, gouverneur de la ville, et Yoah, fils de Yoahaz le héraut, pour réparer le Temple de Yahvé son Dieu.
...............
2Tt / 2Tan 34.15 And Hilkiah answered and said to Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah delivered the book to Shaphan. Ary niteny Hilkia ka nanao tamin' i Safana mpanoratra hoe: Ny bokin' ny lalàna dia hitako tao an-tranon' i Jehovah. Dia natolotr' i Hilkia an' i Safana ny boky. Ka hoy Helkiasa niteny tamin' i Safàna mpanoratra: Hitako tao an-tranon' ny Tompo ny bokin' ny lalàna; ary natolotr' i Helkiasa an' i Safàna ny boky. Hilqiyyahu prit la parole et dit au secrétaire Shaphân : " J' ai trouvé le livre de la Loi dans le Temple de Yahvé. " Et Hilqiyyahu donna le livre à Shaphân.
2Tt / 2Tan 34.16 And Shaphan carried the book to the king, and brought the king word back again, saying, All that was committed to thy servants, they do it. Ary Safana nitondra ny boky ho any amin' ny mpanjaka sady nilaza taminy hoe: Izay rehetra nasaina nataon' ny mpanomponao dia nataony avokoa. Dia nentin' i Safàna tany amin' ny mpanjaka, ka nilaza taminy koa izy, nanao hoe: Efa nataon' ny mpanomponao avokoa izay rehetra nasaina nataony; Shaphân remit le livre au roi et lui rapporta encore ceci : " Tout ce qui a été confié à tes serviteurs, ils l' exécutent,
2Tt / 2Tan 34.17 And they have gathered together the money that was found in the house of the Lord, and have delivered it into the hand of the overseers, and to the hand of the workmen. Ary narotsany ny vola izay azo tao an-tranon' i Jehovah ka natolony teo an-tànan' ny olona voatendry sy teo an-tànan' ny mpiasa. nalainy daholo ny vola rehetra hita tao an-tranon' ny Tompo, dia napetrany eo an-tanan' izay voatendry ho mpitandrina sy eo an-tanan' ny mpampanao ny asa. Ary mbola nisy filazana koa nataon' i Safàna tamin' ny mpanjaka hoe: ils ont fondu l' argent qui se trouvait dans le Temple de Yahvé et l' ont remis aux mains des subordonnés et des maîtres d' oeuvre. "
2Tt / 2Tan 34.18 Then Shaphan the scribe told the king, saying, Hilkiah the priest hath given me a book. And Shaphan read it before the king. Ary Safana mpanoratra nilaza koa tamin' ny mpanjaka hoe: Misy boky nomen' i Hilkia mpisorona ahy. Dia novakin' i Safana teo anatrehan' ny mpanjaka ny boky. Misy boky nomen' i Helkiasa mpisorona ahy; sady namaky teo amin' ny boky teo anatrehan' ny mpanjaka izy. Puis le secrétaire Shaphân annonça au roi : " Le prêtre Hilqiyyahu m' a donné un livre "; et Shaphân y fit une lecture devant le roi.
...............
2Tt / 2Tan 34.20 And the king commanded Hilkiah, and Ahikam the son of Shaphan, and Abdon the son of Micah, and Shaphan the scribe, and Asaiah a servant of the king' s, saying, sady nandidy an' i Hilkia sy Ahikama, zanak' i Safana, sy Abdona, zanak' i Mika, sy Safana mpanoratra ary Asaia, mpanompon' andriana, ka nanao hoe: ka nanome didy an' i Helkiasa, Ahikama zanak' i Safàna, Abdòna zanak' i Mikà, Safàna mpanoratra, ary Asaà mpanompon' ny mpanjaka hoe: Il donna cet ordre à Hilqiyyahu, à Ahiqam fils de Shaphân, à Abdôn fils de Mika, au secrétaire Shaphân et à Asaya, ministre du roi :

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 26.24 Nevertheless the hand of Ahikam the son of Shaphan was with Jeremiah, that they should not give him into the hand of the people to put him to death. Nefa ny tànan' i Ahikama, zanak' i Safana, dia nomba an' i Jeremia mba tsy hanolorana azy ho eo an-tànan' ny vahoaka hovonoiny. Fa ny tànan' i Ahikama zanak' i Safana kosa dia nanohana an' i Jeremia. Ka tsy natolotry ny vahoaka hovonoin-ko faty izy. Jérémie, lui, fut protégé par Ahiqam, fils de Shaphân, si bien qu' il ne tomba pas aux mains du peuple pour être mis à mort.
...............
Jer / Jr 29.3 By the hand of Elasah the son of Shaphan, and Gemariah the son of Hilkiah, (whom Zedekiah king of Judah sent unto Babylon to Nebuchadnezzar king of Babylon) saying, dia ilay teny nampitondrainy an' i Elasa, zanak' i Safana, sy Gemaria, zanak' i Hilkia, izay nirahin' i Zedekia, mpanjakan' ny Joda, ho any Babylona, ho any amin' i Nebokadnezara, mpanjakan' i Babylona, nanao hoe: taratasy nampitondrainy tamin' ny alàlan' i Elasa, zanak' i Safana, sy Gamariasa, zanak' i Helkiasa, izay nirahin' i Sedesiasa, mpanjakan' i Jodà, ho any Babilona, amin' i Nabokodonozora, mpanjakan' i Babilona, ka hoy ny taratasy hoe: Elle fut portée par Eléasa, fils de Shaphân, et Gemarya, fils de Hilqiyya, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyés à Babylone, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. La lettre disait
...............
Jer / Jr 36.10 Then read Baruch in the book the words of Jeremiah in the house of the Lord, in the chamber of Gemariah the son of Shaphan the scribe, in the higher court, at the entry of the new gate of the Lord' s house, in the ears of all the people. Dia novakin' i Baroka teo anatrehan' ny vahoaka rehetra tao an-tranon' i Jehovah ny tenin' i Jeremia tamin' ny taratasy, dia tao amin' ny efi-tranon' i Gemaria, zanak' i Safana mpanoratra, teo amin' ny kianja ambony, teo anoloan' ny vavahady vaovao amin' ny tranon' i Jehovah. Ary novakin' i Baròka tamin' izay, tao amin' ny boky ny tenin' ny Tompo, tao an-tranon' ny Tompo, amin' ny efitranon' i Gamariasa, zanak' i Safana, mpanoratra, teo amin' ny kianja ambony, anoloan' ny vavahady Vaovao amin' ny tranon' ny Tompo, mba ho ren' ny vahoaka rehetra. Alors Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie; on était au Temple de Yahvé, dans la salle de Gemaryahu, le fils du scribe Shaphân, dans la cour d' en haut, à l' entrée de la porte Neuve du Temple de Yahvé : tout le peuple pouvait entendre.
Jer / Jr 36.11 When Michaiah the son of Gemariah, the son of Shaphan, had heard out of the book all the words of the Lord, Ary nony ren' i Mikaia, zanak' i Gemaria, zanak' i Safana, ny tenin' i Jehovah rehetra tamin' ny boky, Nandre ny tenin' ny Tompo rehetra, tao amin' ny boky, Mikea, zanak' i Gamariasa, zanak' i Safana; Or Mikayehu, fils de Gemaryahu, fils de Shaphân, ayant écouté les paroles de Yahvé tirées du livre,
Jer / Jr 36.12 Then he went down into the king' s house, into the scribe' s chamber: and, lo, all the princes sat there, even Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the princes. dia nidina nankany amin' ny tranon' ny mpanjaka izy ka nankao amin' ny efi-tranon' ny mpanoratra; ary indreo ny mpanapaka rehetra nipetraka teo, dia Elisama mpanoratra sy Delaia, zanak' i Semaia, sy Elnatana zanak' i Akbora, sy Gemaria, zanak' i Safana, sy Zedekia, zanak' i Hanania, mbamin' ny mpanapaka rehetra. ka dia nidina nankany an-tranon' ny mpanjaka, tao amin' ny efitranon' ny mpanoratra; ka indro fa nipetraka tao avokoa ny lehibe, dia Elisama, mpanoratra, Dalaiasa, zanak' i Semeiasa, Elinatana, zanak' i Akobora, Gamariasa, zanak' i Safana, Sedekiasa, zanak' i Hananiasa, mbamin' ny lehibe rehetra. descendit au palais royal, à la salle du scribe. Là, tous les princes tenaient séance : Elishama, le scribe; Delayahu, fils de Shemayahu; Elnatân, fils de Akbor; Gemaryahu, fils de Shaphân; Cidqiyyahu, fils de Hananyahu, et tous les autres princes.
...............
Jer / Jr 39.14 Even they sent, and took Jeremiah out of the court of the prison, and committed him unto Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan, that he should carry him home: so he dwelt among the people. dia naniraka haka an' i Jeremia teo amin' ny kianjan' ny trano fiambenana, ka natolony an' i Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, mba ho entiny any an-trano izy, ka dia nitoetra tao amin' ny olona. naniraka haka an' i Jeremia, tao an-kianjan' ny fiambenana; dia napetrany tamin' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana izy, hoentiny any an-trano, ka dia nitoetra teo amin' ny vahoaka izy. Ils envoyèrent des gens pour tirer Jérémie de la cour de garde et le confièrent à Godolias, fils d' Ahiqam, fils de Shaphân, pour le conduire à la maison, et il demeura au milieu du peuple.
...............
Jer / Jr 40.5 Now while he was not yet gone back, he said, Go back also to Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan, whom the king of Babylon hath made governor over the cities of Judah, and dwell with him among the people: or go wheresoever it seemeth convenient unto thee to go. So the captain of the guard gave him victuals and a reward, and let him go. Ary raha tsy mbola nety nandeha izy, dia hoy Nebozaradana: Miverena indray any amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, izay voatendrin' ny mpanjakan' i Babylona ho mpanapaka ny tanànan' ny Joda ka tomoera aminy ao amin' ny olona, na mandehana any amin' izay tianao haleha na aiza na aiza. Dia nomen' ny lehiben' ny mpiambina vatsy sy fanomezana izy ka nalefany handeha. Raha mbola nijanonjanona teo, tsy nandeha Jeremia: Miverena ary, hoy izy, any amin' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, izay natangan' ny mpanjakan' i Babilona hanapaka ny tanànan' i Jodà, ka miaraha mitoetra aminy, eo amin' ny vahoaka; na mandehana any amin' izay tianao haleha, na aiza na aiza. Dia nomen' ity lehiben' ny mpiambina vatsy amam-panomezana izy, vao nalefany handeha. Et comme Jérémie ne s' en retournait pas encore, il ajouta : "Tu peux te tourner vers Godolias, fils d' Ahiqam, fils de Shaphân, que le roi de Babylone a nommé gouverneur des villes de Juda, et rester avec lui au milieu du peuple, ou bien aller partout où cela te semble bon." Puis le commandant de la garde, lui ayant remis des vivres et un présent, le congédia.
...............
Jer / Jr 40.9 And Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan sware unto them and to their men, saying, Fear not to serve the Chaldeans: dwell in the land, and serve the king of Babylon, and it shall be well with you. Ary Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, dia nianiana taminy sy tamin' ny olona-peheziny nanao hoe: Aza matahotra hanompo ny Kaldeana; monena amin' ny tany, ka manompoa ny mpanjakan' i Babylona, dia hahita soa ianareo. Dia izao no nolazain' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, zanak' i Safàna tamin' izy ireo sy tamin' ireo olom-peheziny: Aza matahotra ny hanompo ny Kaldeana hianareo; monena amin' ny tany, manompoa ny mpanjakan' i Babilona, dia hahita soa hianareo. Godolias, fils d' Ahiqam, fils de Shaphân, leur fit un serment, à eux et à leurs hommes : "Ne craignez pas de servir les Chaldéens, restez au pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien.
...............
Jer / Jr 40.11 Likewise when all the Jews that were in Moab, and among the Ammonites, and in Edom, and that were in all the countries, heard that the king of Babylon had left a remnant of Judah, and that he had set over them Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan; Ary koa, ny Jiosy rehetra izay tany Moaba sy tany amin' ny taranak' i Amona sy tany Edoma ary izay tany amin' ny tany rehetra dia nahare fa ny mpanjakan i Babylona efa namela ny Joda hisy sisa sady efa nanendry an' i Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, ho mpanapaka azy, Ny Jodeana rehetra izay tany amin' ny tanin' i Moaba ao amin' ny taranak' i Ammona, sy tany Edoma, nony efa nandre tao amin' izany tany rehetra izany fa hoe mbola misy sisan' i Jodà navelan' ny mpanjakan' i Babilona, ary Godoliasa, zanak' i Ahikama, zanak' i Safàna, no napetrany ho governeran' izy ireo, Pareillement, tous les Judéens qui se trouvaient en Moab, chez les Ammonites, en Edom et en tout autre pays, avaient appris que le roi de Babylone avait laissé un reste à Juda et avait préposé sur lui Godolias, fils d' Ahiqam, fils de Shaphân.
...............
Jer / Jr 41.2 Then arose Ishmael the son of Nethaniah, and the ten men that were with him, and smote Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan with the sword, and slew him, whom the king of Babylon had made governor over the land. Dia nitsangana Isimaela, zanak' i Netania, sy ireo olona folo lahy niaraka taminy ka namely sabatra an' i Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, dia nahafaty ilay efa nataon' ny mpanjakan' i Babylona ho mpanapaka ny tany. Ary nitsangana Ismaely, zanak' i Nataniasa, mbamin' ireo olona folo lahy niaraka taminy, ary namely sabatra an' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, zanak' i Safàna, ka matiny izy ilay napetraky ny mpanjakan' i Babilona ho governora amin' ny tany, Yishmaèl, fils de Netanya, se leva avec ses dix hommes et ils frappèrent de l'épée Godolias, fils d' Ahiqam, fils de Shaphân. Ainsi firent-ils mourir celui que le roi de Babylone avait préposé au pays.
...............
Jer / Jr 43.6 Even men, and women, and children, and the king' s daughters, and every person that Nebuzaradan the captain of the guard had left with Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan, and Jeremiah the prophet, and Baruch the son of Neriah. dia ny lehilahy sy ny zaza amim-behivavy sy ny vehivavy zanak' andriana ary ny olona rehetra izay navelan' i Nebozaradana, lehiben' ny mpiambina, tao amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, sy tao amin' i Jeremia mpaminany sy Baroka, zanak' i Neria ny lehilahy, ny zaza amam-behivavy, ny zanakavavin' ny mpanjaka, mbamin' ny olona rehetra, navelan' i Nabozardana lehiben' ny mpiambina niaraka tamin' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, zanak' i Safàna, ary koa Jeremia mpaminany, mbamin' i Baròka, zanak' i Neriàsa. hommes, femmes et enfants, ainsi que les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradân, commandant de la garde, avait laissées avec Godolias, fils d' Ahiqam, fils de Shaphân, notamment le prophète Jérémie et Baruch, fils de Nériyya.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 8.11 And there stood before them seventy men of the ancients of the house of Israel, and in the midst of them stood Jaazaniah the son of Shaphan, with every man his censer in his hand; and a thick cloud of incense went up. Ary nisy olona fito-polo lahy, isan' ny loholon' ny taranak' Isiraely, nitsangana teo anoloan' ireo, ary Jazania, zanak' i Safana, nitsangana teo afovoany, samy nitondra ny loviany fandoroana ditin-kazo manitra teny an-tànany avy, ary ny setroky ny ditin-kazo manitra dia nidonata. Ary nisy fitopolo lahy, amin' ny loholon' ny taranak' Israely, ka anisan' ireo Jezoniasa, zanak' i Safana, ary nitsangana teo anoloan' izany sary izany ireo; samy nanana ny fanembohany teny an-tànany avy, ka nisondrotra avy eo ny hanitry ny emboka nijofo. Soixante-dix hommes, des anciens de la maison d' Israël, étaient debout devant les idoles - et Yaazanyahu fils de Shaphân était debout parmi eux - ayant chacun son encensoir à la main; et le parfum du nuage d' encens montait.