Chapitres et versets citant Bosora

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 4.43 Namely, Bezer in the wilderness, in the plain country, of the Reubenites; and Ramoth in Gilead, of the Gadites; and Golan in Bashan, of the Manassites. dia Bazera any an-efitra, amin' ny tany lemaka, an' ny Robenita; ary Ramota-gileada an' ny Gadita; ary Golana any Basana an' ny Manasita. Dia Bosora any an' efitra amin' ny tany lemaka, ho an' ny Robenita; Ramota any Galaada, ho an' ny Gadita; ary Golàna any Basàna ho an' ny Manasita. C'étaient, pour les Rubénites, Béçèr, dans le désert, sur le Haut-Plateau ; pour les Gadites, Ramot en Galaad ; pour les Manassites, Golân en Bashân.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 20.8 And on the other side Jordan by Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh. Ary dia nifidy an' i Bezera any an-efitra amin' ny tany lemaka izay an' ny firenen' i Robena izy, ary Ramota izay any Gileada, an' ny firenen' i Gada, ary Golana any Basana, izay an' ny firenen' i Manase, any an-dafy atsinanan' i Jordana, tandrifin' i Jeriko. Any an-dafin' i Jordany tandrifin' i Jerikao any atsinanana dia ireto no nofidiny: Bosora, any an' efitra, any amin' ny tany lemaka, an' ny fokon-dRobena; Ramota, any Galaada, an' ny fokon' i Gada; ary Gaolona, any Basàna, an' ny fokon' i Manase. De l' autre côté du Jourdain de Jéricho, à l' orient, on désigna dans le désert, sur le plateau, Béçèr de la tribu de Ruben, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad et Golân en Bashân, de la tribu de Manassé.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.63 Unto the sons of Merari were given by lot, throughout their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities. ary any an-dafin' i Jordana, tandrifin' i Jeriko, atsinanan' i Jordana, koa dia avy tamin' ny firenen' i Robena, dia Bazera any an-efitra sy ny tany manodidina azy ary Jaza sy ny tany manodidina azy ny eny an-dafin' i Jordany, tandrifin' i Jerikao, atsinanan' i Jordany: avy amin' ny fokon-dRobena : Bosora any an' efitra, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy; Jasò, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy ; au-delà du Jourdain vers Jéricho, à l' orient du Jourdain, sur la tribu de Ruben : Béçer dans le désert et ses pâturages, Yahça et ses pâturages,
...............
1Tt / 1Tan 7.37 Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera. sy Bazera sy Hoda sy Sama sy Silsa sy Jitrana ary Bera. Jamrà, Bosora, Hoda, Samnà, Salosà, Jetrama ary Berà. Béçer, Hod, Shamma, Shilsha, Yitrân et Bééra.

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 5.28 Dia niova làlana Jodasa; ny làlana mankany anaty efitra no nomban' izy sy ny tafiny; ka niseho tampoka teo anoloan' i Bosora izy: nalainy ny tanàna, novonoiny tamin' ny lelan-tsabatra avokoa ny lahy tamin' ny mponina, nentiny daholo ny babo avy aminy, ary nodorany tamin' ny afo ny tanàna. Brusquement, Judas fit prendre à son armée le chemin de Bosora à travers le désert. Il prit la ville et, après avoir passé tous les mâles au fil de l'épée et ramassé tout le butin, il la livra aux flammes.
...............
1M 5.36 Nandroso nandroso ihany izy, ka azony avokoa Kasfona, Makeda, Bosora, mbamin' ny tanàna hafa any Galaaditida. De là il alla s' emparer de Chaspho, de Maked, de Bosor et des autres villes de Galaaditide.

  2nd Letter of Peter 2 Petera Piera II 2ème Épître de Saint Pierre
...............
2Pe / 2P 2.15 Which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness; efa niala tamin' ny lalana mahitsy izy ka nivily nanaraka ny lalan' i Balama, zanak' i Beora, izay tia ny tambin' ny tsi-fahamarinana, Niala tamin' ny làla-mahitsy izy ireo, ary nivily nanaraka ny làlan' i Balaama zanak' i Bosora, izay nankasitraka ny tambin' ny tsy fahamarinana, Après avoir quitté la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui chérit un salaire d' injustice