Chapitres et versets citant Libiana

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 12.3 With twelve hundred chariots, and threescore thousand horsemen: and the people were without number that came with him out of Egypt; the Lubims, the Sukkiims, and the Ethiopians. ary nitondra kalesy roan-jato amby arivo sy mpitaingin-tsoavaly enina alina izy, ary tsy hita isa ny olona izay nanaraka azy avy tany Egypta, dia ny Lobita sy ny Sokita ary ny Etiopiana. Nitondra kalesy roan-jato amby arivo, mpitaingin-tsoavaly enina alina izy, ary tsy tambo isaina ny vahoaka momba azy avy any Ejipta, dia ny Libiana, ny Sokiana, ny Etiopiana. Avec mille deux cents chars, soixante mille chevaux et une innombrable armée de Libyens, de Sukkiens et de Kushites, qui vint avec lui d'Égypte,
...............
2Tt / 2Tan 16.8 Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host, with very many chariots and horsemen? yet, because thou didst rely on the Lord, he delivered them into thine hand. Tsy maro be va ny Etiopiana sy ny Lobita, ary tsy maro be koa va ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny? Nefa noho ny niankinanao tamin' i Jehovah, dia natolony teo an-tananao ireo. Moa ny Etiopiana sy ny Libiana va tsy mba tafika lehibe, nisy kalesy amam-pitaingin-tsoavaly maro be? Nefa noho hianao niankina tamin' ny Tompo dia natolony teo an-tànanao ireny. Kushites et Libyens ne formaient-ils pas une armée nombreuse avec une grande multitude de chars et de chevaux ? Or n' ont-ils pas été livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur Yahvé ?

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 46.9 Come up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men come forth; the Ethiopians and the Libyans, that handle the shield; and the Lydians, that handle and bend the bow. Miakara, ianareo soavaly, ary miriota toy ny adala, ianareo kalesy; Ary aoka hivoaka ny lehilahy mahery, dia ny Etiopiana sy ny Libyana, izay mitana ampinga, ary ny Lydiana, izay mitana sy manenjana tsipìka. Mandrosoa, ry soavaly; Mirimorimoa, ry kalesy! Miaingà, ry mpiady! Ry Etiopiana sy Libiana mitanà ampinga, Ry Lidiana, mitanà sy manenjàna tsipìka! Chevaux, chargez! Chars, foncez! Que s' avancent les guerriers, gens de Kush et de Put, porteurs de boucliers, Ludiens qui bandez l' arc!"

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 27.10 They of Persia and of Lud and of Phut were in thine army, thy men of war: they hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness. Ny avy any Persia sy ny Lydiana ary ny Libyana dia isan' ny miaramila mpiadinao; Nanantona ampinga sy fiarovan-doha teny aminao ireo ka nahatsara tarehy anao. Na Persa, na Lidiana, na Libiana, dia samy isan' ny miaramilanao. Ireny no lehilahy mpiadinao, nahantony teo aminao ny satroka fiarovana aman' ampinga, mampanetriketrika ny voninahitrao izy, mahamendrimendrika anao ery. Ceux de Perse, de Lud et de Put servaient dans ton armée comme gens de guerre; ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque, ils faisaient ta splendeur.
...............
Eze / Ez 30.5 Ethiopia, and Libya, and Lydia, and all the mingled people, and Chub, and the men of the land that is in league, shall fall with them by the sword. Etiopia sy Libya sy Lydia sy ny olona samy hafa firenena rehetra sy ny Kobiana sy ny zanaky ny tany vita fanekena dia hiaraka ho lavon-tsabatra aminy. Ny Etiopiana, ny Libiana, ny Lidiana, ny hafa firenena isan-karazany, Koba, sy ny zanaky ny tany vita fanekena, ho lavon-tsabatra miaraka aminy koa. Kush, Put et Lud, toute l' Arabie, Kub et les fils du pays de l' Alliance tomberont avec eux par l'épée.
...............
Eze / Ez 38.5 Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet: miaraka aminy ny Persiana sy ny Etiopiana ary ny Libyana, samy mitondra ampinga lehibe sy fiarovan-doha avokoa, Ny Persa sy ny Etiopiana ary ny Libiana hiaraka aminy, samy manana ampinga be amam-piarovan-doha avokoa. La Perse, Kush et Put sont avec eux, tous avec le bouclier et le casque.

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 11.43 But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt: and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. Fa hahalasa ny rakitra volamena sy volafotsy ary ny zava-tsoan' i Egypta rehetra izy; ary ny Libyana sy ny Etiopiana hanaraka azy. Ho lasany avokoa ny rakitra volamena sy volafotsy mbamin' ny zava-tsoan' i Ejipta rehetra; handeha hanaraka azy ny Libiana sy ny Etiopiana. Il aura en son pouvoir les trésors d' or et d' argent et toutes les choses précieuses d' Egypte. Libyens et Kushites seront à ses pieds.

  Book of Nahum Nahoma Nahoma Livre de Nahum
...............
Nah Na 3.9 Ethiopia and Egypt were her strength, and it was infinite; Put and Lubim were thy helpers. Ny Etiopiana sy ny Egyptiana no heriny, Sady tsy hita lany ireny; Ny Lydiana sy ny Libyana no mpanampy azy. Etiopia no heriny, mbamin' ny Ejipta koa, ary be tsy hita isa ireny; Foty sy ny Libiana no mpanampy anao. Sa puissance, c'était Kush et l'Égypte, sans fin. Put et les Libyens étaient ses auxiliaires.