Chapitres et versets citant Lidiana

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 8.8 dia ny tany India, Media, Lidia, ary ny ilany amin' ireo faritany tsara indrindra; ka nony noraisiny avy aminy ireo, dia natolony ho an' i Eomena mpanjaka. On lui enlevait le pays indien, la Médie, la Lydie et quelques-unes de ses plus belles provinces au profit du roi Eumène.

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 66.19 And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations, to Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, to Tubal, and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory; and they shall declare my glory among the Gentiles. Ary hasiako famantarana eo aminy, Ary izay afaka mandositra dia hirahiko ho any amin' ny jentilisa, Dia ho any Tarsisy sy Pola ary Lydia, izay manenjana tsipìka, Ary ho any Tobala sy Javana, Dia ho any amin' ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandre ny lazako; Na nahita ny voninahitro, Ary hitory ny voninahitro any amin' ny jentilisa izy. ary hanao fahagagana eo amin' izy ireo aho. Ary ny afa-nandositra taminy dia hanirahako ho any amin' ny firenena, any Tarsisa, Fola, Loda mpandefa zana-tsipika, Tobala sy Javana, ary any amin' ireo nosy lavitra, tsy mbola nandre ny lazako akory, na nahita ny voninahitro; dia hitory ny voninahitro any amin' ny firenena ireo. Je mettrai chez elles un signe et j' enverrai de leurs survivants vers les nations : vers Tarsis, Put, Lud, Méshek, Tubal et Yavân, vers les îles éloignées qui n' ont pas entendu parler de moi, et qui n' ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire aux nations,

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 30.5 Ethiopia, and Libya, and Lydia, and all the mingled people, and Chub, and the men of the land that is in league, shall fall with them by the sword. Etiopia sy Libya sy Lydia sy ny olona samy hafa firenena rehetra sy ny Kobiana sy ny zanaky ny tany vita fanekena dia hiaraka ho lavon-tsabatra aminy. Ny Etiopiana, ny Libiana, ny Lidiana, ny hafa firenena isan-karazany, Koba, sy ny zanaky ny tany vita fanekena, ho lavon-tsabatra miaraka aminy koa. Kush, Put et Lud, toute l' Arabie, Kub et les fils du pays de l' Alliance tomberont avec eux par l'épée.

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 16.14 And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Ary nisy vehivavy atao hoe Lydia, mpivarotra lamba volomparasy, avy any an-tanàna Tyatira, izay nivavaka tamin' Andriamanitra, dia nihaino izy, ary ny Tompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazain' i Paoly. Nisy vehivavy anankiray tamin' izy ireo atao hoe Lidia mpivaro-jaky, avy any an-tanàna Tiatira, izay nivavaka tamin' Andriamanitra; nihaino anay izy, ary nosokafan' Andriamanitra ny fony mba hitandrina izay nolazain' i Paoly. L' une d' elles, nommée Lydie, nous écoutait ; c'était une négociante en pourpre, de la ville de Thyatire ; elle adorait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le coeur, de sorte qu' elle s' attacha aux paroles de Paul.
...............
Asa 16.40 And they went out of the prison, and entered into the house of Lydia: and when they had seen the brethren, they comforted them, and departed. Dia niala tao an-tranomaizina izy ka niditra tao an-tranon' i Lydia; ary rehefa nahita ny rahalahy izy, dia nananatra azy ka lasa nandeha. Nony avy tao an-tranomaizina izy roa lahy, dia niditra tao an-tranon' i Lidia; ary rahefa nahita sy nanafaka alahelo ny rahalahiny izy, dia lasa. Au sortir de la prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, revirent les frères et les exhortèrent, puis ils partirent.