<-
->

Eks 28:1 And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest' s office, even Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron' s sons. Ary asaovy manatona anao Arona rahalahinao mbamin' ny zanany, avy amin' ny Zanak' Isiraely, mba ho mpisorona ho Ahy izy, dia Arona mbamin' i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara, zanak' i Arona. Asaovy manatona anao Aarona rahalahinao, mbamin' ny zanany, ao amin' ny zanak' Israely, mba ho mpisorona amin' ny fanompoana ahy, dia Aarona, Nadaba, Abiò, Eleazara, ary Hamora, zanak' i Aarona. " Quant à toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, d' entre les Israélites, pour qu' il exerce mon sacerdoce : Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar, fils d' Aaron.
Eks 28:2 And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty. Ary manaova fitafiana masina ho an' i Arona rahalahinao ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy. Manaova fanamiana masina ho an' i Aarona, rahalahinao, ho mariky ny fiamboniany sy ho fihaingony. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés qui lui feront une glorieuse parure.
Eks 28:3 And thou shalt speak unto all that are wise hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron' s garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest' s office. Ary mitenena amin' izay hendry fo, izay nofenoiko fanahim-pahendrena, mba hanao ny fitafian' i Arona hanamasinana azy ho mpisorona ho Ahy. Ireo olo-mahay rehetra nofenoiko fanahim-pahendrena no hantsoinao, dia izy no hanao ny fanamiana ho an' i Aarona mba hohamasinina izy hanaovany ny fisoronana amiko. Tu t' adresseras à tous les hommes habiles que j' ai comblés d' habileté et ils feront les vêtements d' Aaron, pour qu' il soit consacré à l' exercice de mon sacerdoce.
Eks 28:4 And these are the garments which they shall make; a breastplate, and an ephod, and a robe, and a broidered coat, a mitre, and a girdle: and they shall make holy garments for Aaron thy brother, and his sons, that he may minister unto me in the priest' s office. Ary izao no fitafiana izay hataony: saron-tratra sy efoda sy akanjo ivelany sy akanjo lava tenom-boaroy sy hamama ary fehin-kibo; dia hanao fitafiana masina ho an' i Arona rahalahinao izy, sy ho an' ny zanany, mba ho mpisorona ho Ahy izy. Ka izao no fanamiana hataon' izy ireo: saron-tratra iray, efoda iray, akanjo lava iray, akanjo anaty misy amborodao iray, satroka hamama iray ary fehin-kibo iray. Ireo no fanamiana masina hataony ho an' i Aarona rahalahinao, sy ny zanany, mba ho mpisorona hanao fanompoana ahy izy ireo. Voici les vêtements qu' ils feront : un pectoral, un éphod, un manteau et une tunique brodée, un turban et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés pour ton frère Aaron et pour ses fils, afin qu' ils exercent mon sacerdoce.
Eks 28:5 And they shall take gold, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen. Ary aoka haka ny volamena sy ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongony fotsy madinika izy. Ny hanaovany azy dia volamena, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony madinika. Ils prendront l' or, la pourpre violette et écarlate, le cramoisi et le fin lin.
Eks 28:6 And they shall make the ephod of gold, of blue, and of purple, of scarlet, and fine twined linen, with cunning work. Dia aoka izy hanao ny efoda amin' ny volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, asan' ny mpanenona mahay. Ny efodia dia hataony amin' ny volamena, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony madinika voahasina, ampifahoina amin' ny tenona lavorary. " Ils feront l'éphod brodé en or, en pourpre violette et écarlate, en cramoisi et en fin lin retors.
Eks 28:7 It shall have the two shoulderpieces thereof joined at the two edges thereof; and so it shall be joined together. Aoka hisy soroka roa avy amin' ny sisiny roa hampikambana azy. Asiana sorony roa izy, hanambatra ny sisiny roa hampikambana azy. Deux épaulettes y seront fixées : il y sera fixé par ses deux bords.
Eks 28:8 And the curious girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work thereof; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen. Ary ny fehin-kibo momba ny efoda, izay eo amboniny ka hiray aminy sady hitovy tarehy aminy, dia hatao volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina. Hitovy tenona aminy koa ny fehin-kibo hamehezana azy eo amboniny sy hiray aminy, fa hatao amin' ny volamena, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony madinika voahasina. L'écharpe qui est dessus pour l' attacher sera de même travail et fera corps avec lui, elle sera d' or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors.
Eks 28:9 And thou shalt take two onyx stones, and grave on them the names of the children of Israel: Ary makà vato beryla roa, ka soraty eo aminy ny anaran' ny Zanak' Isiraely: Ary makà vato berila roa, dia hosokirinao aminy ny anaran' ny zanakalahin' Israely: Tu prendras ensuite deux pierres de cornaline sur lesquelles tu graveras les noms des Israélites,
Eks 28:10 Six of their names on one stone, and the other six names of the rest on the other stone, according to their birth. ny anarany enina amin' ny vato iray, ary ny anarany enina kosa amin' ny vato iray, araka ny fizokiany; ny enina amin' ny anarany, amin' ny vato iray, ny anarany enina sisa amin' ny vato iray, alahatra araka ny fizokiany. six de leurs noms sur la première pierre, et les six noms restants sur la deuxième pierre, selon l' ordre de leur naissance.
Eks 28:11 With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, shalt thou engrave the two stones with the names of the children of Israel: thou shalt make them to be set in ouches of gold. amin' ny asan' ny mpanora-bato, tahaka ny fanoratana fanombohan-kase, no hanoratanao ny vato roa, araka ny anaran' ny Zanak' Isiraely; ary asio randram-bolamena manodidina izy, Tahaka ny fikapa vato sarobidy sy fisokitra fanombohan-kase aminy, no ho fisokitrao ny anaran' ny zanak' Israely amin' ireo vato roa ireo, ary hasianao randram-bolamena manodidina izy. C' est selon l' art du lapidaire - en gravure de sceau - que tu graveras les deux pierres aux noms des Israélites, et tu les sertiras dans des chatons d' or.
Eks 28:12 And thou shalt put the two stones upon the shoulders of the ephod for stones of memorial unto the children of Israel: and Aaron shall bear their names before the Lord upon his two shoulders for a memorial. Ary ataovy eo amin' ny soroky ny efoda ny vato roa, ho vato fahatsiarovana ho an' ny Zanak' Isiraely; ary Arona hitondra ireo anarany ireo eo anatrehan' i Jehovah amin' ny sorony roa ho fahatsiarovana. Ataovy eo amin' ny soroky ny efoda ireo vato roa ireo, ho vato fahatsiarovana ny zanak' Israely, fa hoentin' i Aarona amin' ny sorony roa eo anatrehan' ny Tompo ny anaran' izy ireo ho fahatsiarovana. Tu placeras les deux pierres aux épaulettes de l'éphod, comme mémorial des Israélites. Ainsi Aaron portera leurs noms sur ses deux épaules en présence de Yahvé, pour en faire mémoire.
Eks 28:13 And thou shalt make ouches of gold; Ary manaova randram-bolamena Ary manaova randram-bolamena, Tu feras des rosettes d' or,
Eks 28:14 And two chains of pure gold at the ends; of wreathen work shalt thou make them, and fasten the wreathen chains to the ouches. sy olam-bolamena tsara roa; mifanolana toy ny tady no hanaovanao ireo, ary hataonao eo amin' ny randram-bolamena ireo alom-bolamena toy ny tady ireo. sy rojo volamena madio madinika roa hatao mirandrana toy ny tady, araiketo amin' ny randram-bolemana ny rojo madinika miendri-tady. et deux chaînettes d' or pur que tu feras comme des cordelettes, en forme de torsades, et tu mettras les chaînettes en torsades aux rosettes.
Eks 28:15 And thou shalt make the breastplate of judgment with cunning work; after the work of the ephod thou shalt make it; of gold, of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine twined linen, shalt thou make it. Ary manaova saron-tratra fitsarana, ka asan' ny mpanenona mahay, toy ny nanaovana ny efoda, no hanaovanao azy; volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina no hanaovanao azy. Dia manaova saron-tratra, fitsarana, asam-panenona mahay; hatao mitovy tenona amin' ny efoda, hatao amin' ny volamena, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony madinika mihasina. " Tu feras le pectoral du jugement brodé comme l'éphod - tu le feras d' or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors.
Eks 28:16 Foursquare it shall be being doubled; a span shall be the length thereof, and a span shall be the breadth thereof. Ho efa-joro miforitra roa izy, ary ho irain-jehy avy ny lafiny efatra. Ataovy efa-joro mitovy efatra sy roa sosona izy, irain-jehy ny lavany, irain-jehy ny sakany; Il sera carré et double, d' un empan de long et d' un empan de large.
Eks 28:17 And thou shalt set in it settings of stones, even four rows of stones: the first row shall be a sardius, a topaz, and a carbuncle: this shall be the first row. Ary asio vato alatsaka an-tranontranony izy, dia vato efatra an-dalana: ny andalana voalohany dia karnelia sy topaza ary emeralda; ka petaho rava-batosoa an-tranontranony, vatosoa efatra andalana; ny andalana voalohany: sardoana, topaza, emeraoda iray avy. Tu le garniras de pierres serties disposées sur quatre rangs : une sardoine, une topaze, une émeraude pour la première rangée ;
Eks 28:18 And the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond. ary ny andalana faharoa dia robina sy safira ary onyksa; Ny andalana faharoa: ekarbokla, safira, diamondra iray avy. pour la deuxième rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant ;
Eks 28:19 And the third row a ligure, an agate, and an amethyst. ary ny andalana fahatelo dia opala sy agata ary ametysta; Ny andalana fahatelo: opala, agata, ametista iray avy. pour la troisième rangée, une agate, une hyacinthe et une améthyste ;
Eks 28:20 And the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper: they shall be set in gold in their inclosings. ary ny andalana fahefatra dia krysolita sy beryla ary jaspy; ary asio randram-bolamena ny fitoerany avy. Ny andalana fahefatra: krisolita, berila, jaspa iray avy. Hodidino raozy volamena avokoa ireo vato ireo. pour la quatrième rangée, une chrysolithe, une cornaline et un jaspe ; elles seront serties dans des chatons d' or.
Eks 28:21 And the stones shall be with the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet; every one with his name shall they be according to the twelve tribes. Ary ny vato dia alaharo araka ny anaran' ny Zanak' Isiraely, dia roa ambin' ny folo araka ny anarany; ary hisy soratra toy ny amin' ny fanombohan-kase, ho amin' ny firenena roa ambin' ny folo araka ny anarany avy. Hifanisa amin' ny anaran' ny zanak' Israely ny vatosoa, dia roa ambin' ny folo araka ny anaran' izy ireo; ho voasokitra toy ny fanombohan-kase, samy misy ny anarany avy araka ny foko roa ambin' ny folo. Les pierres seront aux noms des Israélites, elles seront douze selon leurs noms, gravées comme des sceaux, chacune sera au nom de l' une des douze tribus.
Eks 28:22 And thou shalt make upon the breastplate chains at the ends of wreathen work of pure gold. Ary eo amin' ny saron-tratra asio olam-bolamena tsara mifanolana toy ny tady. Amin' ny saron-tratra asio rojo volamena madio madinika, atao mirandrana toy ny tady; Tu feras pour le pectoral des chaînettes d' or pur en forme de torsades.
Eks 28:23 And thou shalt make upon the breastplate two rings of gold, and shalt put the two rings on the two ends of the breastplate. Ary manaova vava volamena roa ho eo amin' ny saron-tratra; ary ny vava vola roa dia ataovy eo amin' ny zorony roa ambony amin' ny saron-tratra. hanaovanao masom-bolamena roa ny saron-tratra, ary hapetakao amin' ny tendrony roa amin' ny saron-tratra ny masom-bolamena roa. Tu feras pour le pectoral deux anneaux d' or, tu les mettras à ses deux extrémités,
Eks 28:24 And thou shalt put the two wreathen chains of gold in the two rings which are on the ends of the breastplate. Ary ny tady volamena roa dia ataovy eo amin' ny vava vola roa, izay amin' ny zorony roa ambony amin' ny saron-tratra. Ka ny rojo volamena roa hampidirinao amin' ny masom-bolamena roa, amin' ny tendron' ny saron-tratra; et tu mettras les deux torsades d' or aux deux anneaux fixés aux deux extrémités du pectoral.
Eks 28:25 And the other two ends of the two wreathen chains thou shalt fasten in the two ouches, and put them on the shoulderpieces of the ephod before it. Ary ny lanin' ny tady roa dia ataovy eo amin' ny soroky ny efoda anoloana. ny tendrony roa amin' ny rojo roa dia hofehezinao amin' ny randram-bola roa, dia hasampinao eo amin' ny sorony roa amin' ny efoda avy eo anoloana. Les deux autres bords des deux torsades, tu les mettras aux deux rosettes, et tu les mettras sur les épaulettes de l'éphod, par-devant.
Eks 28:26 And thou shalt make two rings of gold, and thou shalt put them upon the two ends of the breastplate in the border thereof, which is in the side of the ephod inward. Ary manaova vava volamena roa, ka ataovy amin' ny zorony roa ambany amin' ny saron-tratra, dia amin' ny sisiny anatiny, izay manolotra ny efoda. Manaova koa masom-bolamena roa, hatao amin' ny tendrony ambany roa, amin' ny saron-tratra eo amin' ny sisiny anatiny, manolotra ny efoda. Tu feras deux anneaux d' or et tu les placeras sur les deux extrémités du pectoral, sur la lisière intérieure de l'éphod.
Eks 28:27 And two other rings of gold thou shalt make, and shalt put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart thereof, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod. Ary manaova vava volamena roa koa, ka ataovy eo amin' ny soroko roa amin' ny efoda, dia ao ambaniny, eo anoloany, akaikin' ny fikambanany, eo ambonin' ny fehin-kibo momba ny efoda. Dia manaova koa masom-bolamena roa hatao eo ambanin' ny sorony roa amin' ny efoda, eo anoloana, akaikin' ny famatorana azy sy ambonin' ny fehikibo amin' ny efoda. Tu feras deux anneaux d' or et tu les mettras sur les deux épaulettes de l'éphod, vers le bas, en avant, près de leur point d' attache au-dessus de l'écharpe de l'éphod.
Eks 28:28 And they shall bind the breastplate by the rings thereof unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it may be above the curious girdle of the ephod, and that the breastplate be not loosed from the ephod. Ary kofehy manga no hamehezana ny vava volan' ny saron-tratra amin' ny vava volan' ny efoda, mba ho eo ambonin' ny fehin-kibo momba ny efoda ny saron-tratra, ka tsy ho afaka eo. Hampifamehezina amin' ny ribà jaky volomparasy ny masom-bolamenan' ny saron-tratra sy ny an' ny efoda, hitana ny saron-tratra eo ambonin' ny fehikibo amin' ny efoda, fa tsy hosarahina amin' ny efoda ny saron-tratra. On liera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette, afin qu' il soit sur l'écharpe, et que le pectoral ne puisse se séparer de l'éphod.
Eks 28:29 And Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart, when he goeth in unto the holy place, for a memorial before the Lord continually. Ary Arona hitondra ny anaran' ny Zanak' Isiraely eo amin' ny saron-tratra fitsarana manolotra ny fony, raha miditra amin' ny fitoerana masina izy, mba ho fahatsiarovana mandrakariva eo anatrehan' i Jehovah. Amin' izay Aarona, rahefa miditra ny fitoerana masina dia hitondra ny anaran' ny zanak' Israely, manolotra ny fony, amin' ny saron-tratra fitsarana, ho fahatsiarovana mandrakizay, eo anatrehan' ny Tompo. Ainsi Aaron portera les noms des Israélites sur le pectoral du jugement, sur son coeur, quand il entrera dans le sanctuaire, comme mémorial devant Yahvé, toujours.
Eks 28:30 And thou shalt put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim; and they shall be upon Aaron' s heart, when he goeth in before the Lord: and Aaron shall bear the judgment of the children of Israel upon his heart before the Lord continually. Ary ataovy eo amin' ny saron-tratra fitsarana ny Orima sy Tomima; ary hanolotra ny fon' i Arona izany, raha miditra eo anatrehan' i Jehovah izy; ka dia ho entin' i Arona manolotra ny fony mandrakariva eo anatrehan' i Jehovah ny fitsarana ny Zanak' Isiraely. Ataovy mikambana amin' ny saron-tratra fitsarana koa ny Orima sy ny Tomima, ka hanolotra ny fon' i Aarona, rahefa miseho eo anatrehan' ny Tompo izy, ka amin' izany dia hoentin' i Aarona mandrakariva manolotra ny fony eo anatrehan' ny Tompo ny fitsarana ny zanak' Israely. Tu joindras au pectoral du jugement le Urim et le Tummim, ils seront sur le coeur d' Aaron quand il pénétrera devant Yahvé, et Aaron portera sur son coeur le jugement des Israélites devant Yahvé, toujours.
Eks 28:31 And thou shalt make the robe of the ephod all of blue. Ary ny akanjo ivelany misy ny efoda dia ataovy manga avokoa. Ataovy amin' ny jaky volomparasy ny akanjo lavan' ny efoda manontolo. " Tu feras le manteau de l'éphod tout entier de pourpre violette ;
Eks 28:32 And there shall be an hole in the top of it, in the midst thereof: it shall have a binding of woven work round about the hole of it, as it were the hole of an habergeon, that it be not rent. Ary asio vozony eo afovoany, ary aoka hisy sisiny voatenona manodidina ny vozony, tahaka ny vozon' ny akanjo fiarovan-tratra, mba tsy hahatriatra azy. Asio vozony, eo afovoany, hidiran' ny loha, ary hisy sisiny manodidina io vozony io ka ho voatenona toy ny fanao amin' ny vozon' akanjo fiarovan-tratra, mba tsy ho rovitra ny akanjo lava. il aura en son milieu une ouverture pour la tête ; son ouverture aura tout autour une lisière tissée comme l' ouverture d' un corselet de mailles, indéchirable.
Eks 28:33 And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue, and of purple, and of scarlet, round about the hem thereof; and bells of gold between them round about: Ary asio sarin' ampongaben-danitra manga sy volomparasy sy mena manodidina eny amin' ny moron-tongony, ary famohamandry volamena kosa eo anelanelany manodidina: Ny moron-tongony asio sarin' apongabendanitra jaky volomparasy sy jaky mangatrakatraka ary lamba mena antitra, amin' ny morony ambany, atao manodidina, elanelanin' ny lakolosy kely volamena manodidina hatrany: Sur son ourlet tu feras des grenades de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, tout autour de l' ourlet, avec, tout autour, des clochettes d' or intercalées :
Eks 28:34 A golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, upon the hem of the robe round about. dia famohamandry sy sarin' ampongaben-danitra mifanelanelana manodidina eny amin' ny moron-tongotry ny akanjo ivelany. lakolosy kely volamena dia sarin' apongabendanitra, lakolosy kely volamena dia sarin' apongabendanitra, manaraka ny moron-tongotry ny akanjo lava manodidina hatrany. une clochette d' or et une grenade, une clochette d' or et une grenade tout autour de l' ourlet de son manteau.
Eks 28:35 And it shall be upon Aaron to minister: and his sound shall be heard when he goeth in unto the holy place before the Lord, and when he cometh out, that he die not. Ary hiakanjoan' i Arona izany, raha manao ny fanompoam-pivavahany izy, mba ho re ny fanenony, raha miditra amin' ny fitoerana masina eo anatrehan' i Jehovah sy raha mivoaka izy, mba tsy hahafaty azy. Hiakanjoan' i Aarona izany, rahefa manao ny fanompoam-pivavahana izy, ary ho re ny fanenony amin' ny hidirany sy amin' ny hivoahany ny fitoerana masina eo anatrehan' ny Tompo, ka tsy ho faty izy. Aaron le portera pour officier, on en entendra le bruit quand il entrera dans le sanctuaire devant Yahvé, ou qu' il en sortira, et il ne mourra pas.
Eks 28:36 And thou shalt make a plate of pure gold, and grave upon it, like the engravings of a signet, holiness to the lord. Ary manaova takela-bolamena tsara, ka asio soratra eo aminy, araka ny fanoratana fanombohan-kase, hoe: hamasinina ho an' i jehovah. Manaova takela-bolamena madio, ka sokiro eo amin' io, toy ny fisokitra fanombohan-kase, izao teny izao: Fahamasinana ho an' ny Tompo. " Tu feras une fleur d' or pur et tu y graveras en intaille, comme un sceau : "Consacré à Yahvé. "
Eks 28:37 And thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the mitre; upon the forefront of the mitre it shall be. Ary asio kofehy manga izy, ka ataovy eo amin' ny hamama: dia eo anoloan' ny hamama no hasiana azy. Dia afehezo amin' ny ribà jaky volomparasy amin' ny hamama dia hatao eo anoloan' ny hamama io. Tu la placeras sur un cordon de pourpre violette, et elle sera sur le turban : c' est sur le devant du turban qu' elle sera.
Eks 28:38 And it shall be upon Aaron' s forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things, which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts; and it shall be always upon his forehead, that they may be accepted before the Lord. Ary ho eo ambonin' ny handrin' i Arona izy, mba ho entin' i Arona ny heloky ny zava-masina, izay hohamasinin' ny Zanak' Isiraely amin' ny fanomezany masina rehetra; ary ho eo amin' ny handriny mandrakariva izany, mba hankasitrahana eo anatrehan' i Jehovah ny olona. Ho eo an-kandrin' i Aarona izy, mba hitondran' i Aarona ny heloka rehetra natao tamin' ny zava-masina izay hatokan' ny zanak' Israely ho fanatitra masina isan-karazany; ary ho eo an-kandriny lalandava izy eo anatrehan' ny Tompo mba hahitan' izy ireo sitraka amin' ny Tompo. Elle sera sur le front d' Aaron, et Aaron se chargera ainsi des fautes concernant les choses saintes que consacreront les Israélites, pour toutes leurs saintes offrandes. Elle sera sur son front toujours pour leur attirer la faveur de Yahvé.
Eks 28:39 And thou shalt embroider the coat of fine linen, and thou shalt make the mitre of fine linen, and thou shalt make the girdle of needlework. Ary ny akanjo lava dia ataovy hariry madinika tenom-boaroy; ary manaova hamama rongony fotsy madinika sy fehin-kibo, asan' ny mahay tenona samy hafa soratra. Ataovy rongony madinika ny akanjo anatiny, ataovy rongony madinika koa ny hamama, ary ataovy misoratsoratra ny fehin-kibo. Tu tisseras la tunique de lin fin, tu feras un turban de lin fin et une ceinture brochée.
Eks 28:40 And for Aaron' s sons thou shalt make coats, and thou shalt make for them girdles, and bonnets shalt thou make for them, for glory and for beauty. Ary manaova akanjo lava ho an' ny zanak' i Arona, ary manaova fehin-kibo ho azy; ary manaova satroka boribory ho azy ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy. Ny an' ny zanak' i Aarona dia toniky no ataovy ho azy ireo, ary anaovy fehin-kibo sy mitra koa izy, ho mariky ny fiamboniany sy ho fihaingoany. " Pour les fils d' Aaron, tu feras des tuniques et des ceintures. Tu leur feras aussi des calottes qui leur feront une glorieuse parure.
Eks 28:41 And thou shalt put them upon Aaron thy brother, and his sons with him; and shalt anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may minister unto me in the priest' s office. Ary ataovy amin' i Arona rahalahinao sy ny zanany koa ireo; dia manosora azy sy manokana azy ary manamasina azy, mba ho mpisorona ho Ahy izy. Hampiakanjoinao Aarona rahalahinao, sy ny zanany koa, hosoranao izy, hatokanao izy, ho hamasininao izy, mba ho mpisorona hanao fanompoana ahy. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils, puis tu les oindras, tu les investiras et tu les consacreras à mon sacerdoce.
Eks 28:42 And thou shalt make them linen breeches to cover their nakedness; from the loins even unto the thighs they shall reach: Ary manaova kalisaona fohy rongony fotsy ho azy hanarona ny fitanjahany; hatramin' ny valahany ka hatramin' ny feny no hisy azy. Manaova kalisaona rongony fotsy ho azy ireo, hanarona ny fitanjahany; ataovy hatreo amin' ny valahany ka hatreo amin' ny feny. Fais-leur, pour couvrir leur nudité, des caleçons de lin qui iront des reins jusqu' aux cuisses.
Eks 28:43 And they shall be upon Aaron, and upon his sons, when they come in unto the tabernacle of the congregation, or when they come near unto the altar to minister in the holy place; that they bear not iniquity, and die: it shall be a statute for ever unto him and his seed after him. Ary hiakanjoan' i Arona sy ny zanany ireo, raha miditra amin' ny trano-lay fihaonana izy, na manakaiky ny alitara hanao fanompoam-pivavahana ao amin' ny fitoerana masina, mba tsy hahazoany heloka hahafaty azy; ho lalàna mandrakizay aminy sy amin' ny taranany mandimby azy izany. Ireo no hoentin' i Aarona sy ny zanany, na hiditra eo amin' ny trano lay fihaonana izy ireo, na hankeo amin' ny otely hanao ny fanompoam-pivavahana eo amin' ny fitoerana masina. Ary amin' izany dia tsy ho voan-keloka izy ka tsy ho faty. Lalàna mandrakizay izany, ho an' i Aarona sy ny taranany mandimby azy. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la Tente du Rendez-vous, ou qu' ils s' approcheront de l' autel pour faire le service dans le sanctuaire, afin de ne pas se charger d' une faute qui entraînerait leur mort. C' est là un décret perpétuel pour Aaron et sa postérité après lui.

<-
->