Chapitres et versets citant Panfilia

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 2.10 Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, sy Frygia sy Pamfylia, sy Egypta sy ny tany Libya izay manodidina an' i Kyrena, ary vahiny avy any Roma, na Jiosy na proselyta, Frijia, Panfilia, Ejipta, ary ny any Libia akaikin' i Sirena, sy ny vahiny avy any Roma, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence,
...............
Asa 13.13 Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia: and John departing from them returned to Jerusalem. Ary Paoly sy ny namany, rehefa niondrana an-tsambo niala avy tany Pafo, dia tonga tany Peryga any Pamfyha; fa Jaona nandao azy ka niverina nankany Jerosalema. Dia niondrana an-tsambo tao Pafosy Paoly sy ny namany, ka tonga tany Perjy any Panfilia; ary nisaraka tamin' izy ireo teo i Joany, ka lasa niverina tany Jerosalema. De Paphos, où ils s' embarquèrent, Paul et ses compagnons gagnèrent Pergé, en Pamphylie. Mais Jean les quitta pour retourner à Jérusalem.
...............
Asa 14.23 And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed. Ary rehefa nanendry loholona teo amin' ny isam-piangonana izy, dia nivavaka sady nifady hanina ka dia nanolotra azy ho an' ny Tompo Izay efa ninoany. Dia namaky an' i Pisidia izy ireo, ka tonga tany Panfilia. Ils leur désignèrent des anciens dans chaque Église, et, après avoir fait des prières accompagnées de jeûne, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi.
Asa 14.24 And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia. Ary rehefa nandeha namaky an' i Pisidia izy, dia tonga tany Pamfylia. Ary rahefa nitory ny tenin' ny Tompo tany Perjy izy, dia nidina nankany Atalia. Traversant alors la Pisidie, ils gagnèrent la Pamphylie.
...............
Asa 15.38 But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work. Nefa nataon' i Paoly fa tsy tokony ho entiny miaraka aminy izy, satria nandao azy tany Pamfylia ka tsy niaraka taminy ho any amin' ny raharaha. Fa Paoly kosa nangataka ny tsy hitondra an' io, satria efa nandao azy ireo tany Panfilia io fa tsy niara-niasa taminy. Paul, lui, n'était pas d' avis d' emmener celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et n' avait pas été à l' oeuvre avec eux.
...............
Asa 27.5 And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. Ary rehefa namaky ny ranomasina tany Kilikia sy Pamfilia izahay, dia tonga tany Myra any Lykia. Ary rahefa namaky ny ranomasin' i Silisia sy Panfilia izahay, dia tonga tany Mira any Lisia. Traversant ensuite les mers de Cilicie et de Pamphylie, nous arrivâmes au bout de quinze jours à Myre en Lycie.