Chapitres et versets citant Hala

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 17.6 In the ninth year of Hoshea the king of Assyria took Samaria, and carried Israel away into Assyria, and placed them in Halah and in Habor by the river of Gozan, and in the cities of the Medes. Ary tamin' ny taona fahasivy nanjakan' i Hosea no nahafahan' ny mpanjakan' i Asyria an' i Samaria, dia nentiny ho babo tany Asyria ny Isiraely ka namponeniny tao Hala sy teo amoron' i Habora (dia ny onin' i Gozana izany) ary teny amin' ny tanànan' ny Mediana. Nony tamin' ny taona fahasivy nanjakan' i Osea dia azon' ny mpanjakan' i Asiria Samaria, ka nentiny ho babo tany Asiria Israely namponeniny tany Hala, teo amoron' i Habora, ony any Gosana, ary teny amin' ny tanànan' ny Meda. En la neuvième année d' Osée, le roi d' Assyrie prit Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les établit à Halah et sur le Habor, fleuve de Gozân, et dans les villes des Mèdes.
...............
2Mp 18.11 And the king of Assyria did carry away Israel unto Assyria, and put them in Halah and in Habor by the river of Gozan, and in the cities of the Medes: Ary ny mpanjakan' i Asyria nitondra ny Isiraely ho babo tany Asyria ka nametraka azy tao Hala sy teo amoron' i Habora, onin' i Gozana, ary teny amin' ny tanànan' ny Mediana, Dia nentin' ny mpanjakan' i Asiria ho babo tany Asiria Israely, ka namponeniny tao Halà, teo amoron' i Habora, onin' i Gosana, ary teny amin' ny tanànan' ny Meda, Le roi d' Assyrie déporta les Israélites en Assyrie et les installa à Halah et sur le Habor, fleuve de Gozân, et dans les villes des Mèdes.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.26 And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgathpilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day. Ary Andriamanitry ny Isiraely namporisika an' i Pola, mpanjakan' i Asyria, sy Tiglato-pilesera mpanjakan' i Asyria, ka dia nobaboin' ireo ny Robenita sy ny Gadita sy ny antsasaky ny firenen' i Manase ka nentiny tany Hala sy Habora sy Hara ary tany amoron' ny ony Gozana ambaraka androany. Ka namporisihin' ny Andriamanitr' Israely, ny fanahin' i Fola mpanjakan' i Asiria sy ny fanahin' i Telgatfalnasara, dia nentin' ireo babo ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fokon' i Manase, nentiny nankany Hala sy Habora ary Arà mbamin' ny ony Gozana mandrak' androany. Le Dieu d' Israël excita l' animosité de Pul, roi d' Assyrie, et celle de Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie. Il déporta Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, et les emmena à Halah et sur le Habor, à Hara et au fleuve de Gozân. Ils y sont encore aujourd' hui.