Chapitres et versets citant Kaatita

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 3.27 And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of the Izeharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites: these are the families of the Kohathites. Ary avy tamin' i Kehata ny fokon' ny Amramita sy ny fokon' ny Jizarita sy ny fokon' ny Hebronita ary ny fokon' ny Ozielita; ireo no fokon' ny Kehatita. Ny avy amin' i Kaata dia ny fokon' ny Amramita, ny fokon' i Jesaarita, ny fokon' ny Hebronita, ary ny fokon' ny Azielita: ireo no fokon' ny Kaatita. De Qehat relevaient les clans Amramite, Yiçharite, Hébronite et Uzziélite. Ce sont les clans Qehatites ;
...............
Nom / Fan 3.30 And the chief of the house of the father of the families of the Kohathites shall be Elizaphan the son of Uzziel. Ary ny lohan' ny fianakaviana amin' ny fokon' ny Kehatita dia Elisafana, zanak' i Oziela. Ny filohan' ny foko ihavian' ireo fianakavian' ny Kaatita, dia Elifasana zanak' i Oziela. Le prince de la maison des clans Qehatites était Éliçaphân, fils d' Uzziel.
...............
Nom / Fan 4.18 Cut ye not off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites: Ataovy izay tsy hahafongotra ny fokon' ny Kehatita tsy ho amin' ny Levita: Tandremo sao ho voafongotra ny fokon' ny fianakavian' ny Kaatita eo afovoan' ny Levita. " Ne retranchez pas du nombre des Lévites la tribu des clans Qehatites.
...............
Nom / Fan 4.34 And Moses and Aaron and the chief of the congregation numbered the sons of the Kohathites after their families, and after the house of their fathers, Ary Mosesy sy Arona ary ny lohan' ny fiangonana nandamina ny taranaky ny Kehatita, araka ny fokony sy ny fianakaviany avy, Ary Moizy sy Aarona mbamin' ny filohan' ny fiangonana nanisa ny taranaky ny Kaatita, araka ny fianakaviany, araka ny fokom-pianakaviany avy, Moïse, Aaron et les princes de la communauté firent le recensement des fils de Qehat, par clans et par familles ;
...............
Nom / Fan 4.37 These were they that were numbered of the families of the Kohathites, all that might do service in the tabernacle of the congregation, which Moses and Aaron did number according to the commandment of the Lord by the hand of Moses. Ireo no nalamina tamin' ny fokon' ny Kehatita, dia izay rehetra manao fanompoana ao amin' ny trano-lay fihaonana, izay nalamin' i Mosesy sy Arona araka ny didin' i Jehovah nampitondrainy an' i Mosesy. Ireo no voaisa tamin' ny fianakavian' ny Kaatita, dia izay rehetra manao fanompoana ao amin' ny trano lay fihaonana. Araka ny didy nomen' ny Tompo tamin' ny alàlan' i Moizy no nanaovan' i Moizy sy Aarona izany fanisana izany. Tel fut le nombre des recensés des clans Qehatites, tous ceux qui devaient servir dans la Tente du Rendez-vous, et que recensèrent Moïse et Aaron, sur l' ordre de Yahvé transmis par Moïse.
...............
Nom / Fan 10.21 And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came. Dia niainga ny Kehatita, mitondra ny zava-masina; ary nisy nanangana ny tabernakely mandra-pihaviny. Niainga ny Kaatita mitondra ny zavatra masina, ka mandra-pahatongany, dia atsangana ny Fonenana. Partirent alors les fils de Qehat, qui portaient le sanctuaire on dressait la Demeure avant leur arrivée .
...............
Nom / Fan 26.57 And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites. Ary izao no voalamina tamin' ny taranak' i Levy, araka ny fokony: avy tamin' i Gersona ny fokon' ny Gersonita; avy tamin' i Kehata ny fokon' ny Kehatita; avy tamin' i Merary ny fokon' ny Merarita. Izao kosa no voaisa tamin' ny Levita araka ny fokony avy: ny fokon' ny Gersonita avy tamin' i Gersona; ny fokon' ny Kaatita avy tamin' i Kaata; ny fokon' ny Merarita avy tamin' i Merarì. Voici, par clans, les Lévites recensés : pour Gershôn, le clan Gershonite ; pour Qehat, le clan Qehatite ; pour Merari, le clan Merarite.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 21.4 And the lot came out for the families of the Kohathites: and the children of Aaron the priest, which were of the Levites, had by lot out of the tribe of Judah, and out of the tribe of Simeon, and out of the tribe of Benjamin, thirteen cities. Dia nahazo loka ny fokon' ny Kehatita; ary ny loka azon' ny taranak' i Arona mpisorona isan' ny Levita dia tanàna telo ambin' ny folo, avy tamin' ny firenen' i Joda sy ny firenen' i Simeona ary ny firenen' i Benjamina. Ny fianakavian' ny Kaatita aloha no nanaovana ny loka, ka tanàna telo ambin' ny folo tamin' ny fokon' i Jodà sy ny fokon' i Simeona, ary ny fokon' i Benjamina no azon' ny taranak' i Aarona, mpisorona, anisan' ny levita, tamin' ny filokana, On tira au sort pour les clans des Qehatites : aux fils du prêtre Aaron, d' entre les Lévites, échurent treize villes des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin;
...............
Jos 21.10 Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot. izay azon' ny taranak' i Arona, isam-pokon' ny taranak' i Kehata. amin' ny taranak' i Levy; fa azy ny loka voalohany. dia ho an' ny taranak' i Aarona, izay anisam-pianakavian' ny Kaatita amin' ny taranak' i Levì, fa izy ireo no nanaovana ny loka voalohany. Ce fut d' abord la part des fils d' Aaron, appartenant au clan des Qehatites, aux fils de Lévi, car le premier lot était pour eux.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.18 And the sons of Kohath were, Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel. dia izao no nanompo mbamin' ny zanany: Tamin' ny zanakalahin' ny Kehatita dia Hemana mpihira, zanakalahin' i Joela, zanakalahin' i Samoela, Dia ireto no nanao ny raharaha, mbamin' ny zanany avy: Amin' ny zanakalahin' ny Kaatita: Hemàna mpihira, zanak' i Joela, zanak' i Samoela, Voici ceux qui étaient en fonction et leurs fils : Parmi les fils de Qehat : Hémân le chantre, fils de Yoèl, fils de Samuel,
...............
1Tt / 1Tan 6.39 And his brother Asaph, who stood on his right hand, even Asaph the son of Berachiah, the son of Shimea, Ary izao no fonenany araka ny vohiny tao amin' ny zara-taniny avy, dia ny an' ny taranak' i Arona, avy amin' ny fokon' ny Kehatita; fa azy ny loka: Ary izao no fonenany, araka ny faribohiny, tao amin' ny zara-taniny avy : Ny taranak' i Aarona, amin' ny fianakavian' ny Kaatita, izay voatendrin' ny filokana voalohany, Voici leurs lieux d' habitation, selon les limites de leurs campements : Aux fils d' Aaron, du clan de Qehat car c' est sur eux que tomba le sort ,
...............
1Tt / 1Tan 9.32 And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the shewbread, to prepare it every sabbath. Ary ny sasany tamin' ny rahalahiny, tamin' ny taranaky ny Kehatita, no tonian' ny mofo aseho hamboatra azy isan-tSabata. Ary ny rahalahiny sasany, amin' ny taranak' i Kaata, no niadidy ny fanamboarana ho amin' ny isan-tsabata, ny mofo alahatra. Parmi leurs frères, quelques Qehatites étaient chargés des pains à disposer en rangées, chaque sabbat.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 20.19 And the Levites, of the children of the Kohathites, and of the children of the Korhites, stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. Dia nitsangana ny Levita, taranaky ny Kehatita sy taranaky ny Koraita, mba hidera an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, tamin' ny feo mahery indrindra. Ary ny Levita amin' ny taranak' i Kaata, amin' ny taranak' i Kore nitsangana, hankalaza an' ny Tompo Andriamanitr' Israely, tamin' ny feo mahery sy avo. Les lévites - des Qehatites et des Coréites - se mirent alors à louer Yahvé, Dieu d' Israël, à pleine voix.
...............
2Tt / 2Tan 29.12 Then the Levites arose, Mahath the son of Amasai, and Joel the son of Azariah, of the sons of the Kohathites: and of the sons of Merari, Kish the son of Abdi, and Azariah the son of Jehalelel: and of the Gershonites; Joah the son of Zimmah, and Eden the son of Joah: Dia nitsangana ny Levita, dia Mahata, zanak' i Amasay, sy Joela, zanak' i Azaria, tamin' ny taranaky ny Kehatita; ary tamin' ny taranak' i Merary dia Kisy, zanak' i Abdia, sy Azaria, zanak' i Jehalalila; ary tamin' ny Gersonita dia Joa, zanak' i Zima, sy Edena, zanak' i Joa; Dia nitsangana ny Levita: Mahata zanak' i Amasaia, Joela zanak' i Azariasa, tamin' ny taranaky ny Kaatita; tamin' ny taranaky ny Merarita, Kisa zanak' i Abdì, Azariasa zanak' i Jalaleela; tamin' ny Gersonata, Joah, zanak' i Zemà, Eedena zanak' i Joah; Les lévites se levèrent : Mahat fils de Amasaï; Yoèl fils de Azaryahu, des fils de Qehat; des Merarites : Qish fils d' Abdi et Azaryahu fils de Yehalléléel; des Gershonites : Yoah fils de Zimma et Éden fils de Yoah;
...............
2Tt / 2Tan 34.12 And the men did the work faithfully: and the overseers of them were Jahath and Obadiah, the Levites, of the sons of Merari; and Zechariah and Meshullam, of the sons of the Kohathites, to set it forward; and other of the Levites, all that could skill of instruments of musick. Ary ny olona dia nanao ny asa araka izay mety hatao; ary ny voatendry hifehy azy dia lahata sy Obadia Levita, avy tamin' ny taranak' i Merary, ary Zakaria sy Mesolama, avy tamin' ny taranaky ny Kehatita, ary ny Levita rehetra izay nahay ny zava-maneno isan-karazany, Nefain' ireo lehilahy ireo tamim-pahamarinana ny anjara asany. Ny voatendry hitandrina azy ireo, dia Jahata sy Abdiasa Levita tamin' ny taranak' i Merarì, Zakariasa sy Mosolama tamin' ny taranaky ny Kaatita; izy ireo no nitarika azy mbamin' ny Levita hafa koa izay samy mahay zava-maneno. Ces hommes travaillèrent avec fidélité à cette oeuvre; ils étaient sous la surveillance de Yahat et de Obadyahu, lévites des fils de Merari, de Zekarya et de Meshullam, Qehatites contremaîtres, des lévites experts dans les instruments d' accompagnement du chant,