Chapitres et versets citant Joela

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 8.2 Now the name of his firstborn was Joel; and the name of his second, Abiah: they were judges in Beersheba. Ary Joela no anaran' ny lahimatoany, ary Abia no anaran' ny faralahiny; mpitsara tany Beri-sheba izy ireo. Joela no anaran' ny zanany lahimatoa, ary Abià no anaran' ny faharoa. Tany Bersabe izy ireo no nitsara. Son fils aîné s' appelait Yoèl et son cadet Abiyya; ils étaient juges à Bersabée.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.35 And Joel, and Jehu the son of Josibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel, ary Joela sy Jeho, zanak' i Josibia, zanak' i Seraia, zanak' i Asiela, Joela, Jehò, zanak' i Josabiasa, zanak' i Saraiasa, zanak' i Asiela, Yoèl, Yéhu fils de Yoshibya, fils de Seraya, fils d' Asiel,
...............
1Tt / 1Tan 5.4 The sons of Joel; Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son, Ny zanakalahin' i Joela dia Semaia, ary Goga no zanakalahin' i Semaia, Sirney no zanakalahin' i Goga, Zanakalahin' i Joela: Samià zanany; Goga zanany; Semeì zanany; Fils de Yoèl : Shemaya son fils, Gog son fils, Shiméï son fils,
...............
1Tt / 1Tan 5.8 And Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even unto Nebo and Baalmeon: ary Bela, zanak' i Azaza, zanak' i Sema, zanak' i Joela, izay nonina tao Aroera hatrany Nebo sy Balameona. Balà zanak' i Azaza zanak' i Sammà zanak' i Joela; Balà dia nonina tany Aroera ka hatrany Nebao sy Beela-Meona, Béla fils de Azaz, fils de Shéma, fils de Yoèl. C' est Ruben qui, établi à Aroèr, s'étendait jusqu'à Nebo et Baal-Méôn.
...............
1Tt / 1Tan 5.12 Joel the chief, and Shapham the next, and Jaanai, and Shaphat in Bashan. Joela no lohany, dia Safama no manarakaraka, dia Janay sy Safata tany Basana. Joela filohany, Safàna no manarakaraka, vao Janaì sy Safata tany Basàna. Yoèl en tête, Shapham le second, puis Yanaï et Shaphat en Bashân.
...............
1Tt / 1Tan 6.18 And the sons of Kohath were, Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel. dia izao no nanompo mbamin' ny zanany: Tamin' ny zanakalahin' ny Kehatita dia Hemana mpihira, zanakalahin' i Joela, zanakalahin' i Samoela, Dia ireto no nanao ny raharaha, mbamin' ny zanany avy: Amin' ny zanakalahin' ny Kaatita: Hemàna mpihira, zanak' i Joela, zanak' i Samoela, Voici ceux qui étaient en fonction et leurs fils : Parmi les fils de Qehat : Hémân le chantre, fils de Yoèl, fils de Samuel,
...............
1Tt / 1Tan 6.21 Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeaterai his son. zanakalahin' i Elkana, zanakalahin' i Joela, zanakalahin' i Azaria, zanakalahin' i Zefania, zanak' i Amasaia, zanak' i Elkanà, zanak' i Joela, zanak' i Azariasa, zanak' i Sofoniasa, fils d' Elqana, fils de Yoèl, fils de Azarya, fils de Çephanya,
...............
1Tt / 1Tan 7.3 And the sons of Uzzi; Izrahiah: and the sons of Izrahiah; Michael, and Obadiah, and Joel, Ishiah, five: all of them chief men. Ary ny zanakalahin' i Ozy dia Jizrahia. Ary ny zanakalahin' i Jizrahia dia Mikaela sy Obadia sy Joela ary Jisia; dimy izy; loholona avokoa izy rehetra ireo. Zanakalahin' i Ozia: Izrahia. Zanakalahin' Izrahia: Mikaela, Obadià, Johela, ary Jesià, filohany dimy izy rehetra. Fils de Uzzi : Yizrahya. Fils de Yizrahya : Mikaèl, Obadya, Yoèl, Yishshiyya. En tout cinq chefs
...............
1Tt / 1Tan 11.38 Joel the brother of Nathan, Mibhar the son of Haggeri, sy Joela, rahalahin' i Natana, sy Mibara, zanak' i Hagry. Naaraì zanak' i Asbaì; Joela rahalahin' i Natàna; Mibohara zanak' i Agaraì; Yoèl frère de Natân, Mibhar fils de Hagri,
...............
1Tt / 1Tan 12.7 And Joelah, and Zebadiah, the sons of Jeroham of Gedor. ary Joela sy Zebadia, zanak' i Jerohama avy any Gedora. Joela sy Zabadià zanak' i Jerohama avy any Gedora. Elqana, Yishiyyahu, Azaréel, Yoézer, Yashobéam, Coréites,
...............
1Tt / 1Tan 15.7 Of the sons of Gershom; Joel the chief and his brethren an hundred and thirty: tamin' ny taranak' i Gersoma: Joela lehibe sy ny rahalahiny, telopolo amby zato; pour les fils de Gershom, Yoèl l' officier et ses cent trente frères,
...............
1Tt / 1Tan 15.11 And David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites, for Uriel, Asaiah, and Joel, Shemaiah, and Eliel, and Amminadab, Nantsoin' i Davida ny mpisorona Sadaoka sy Abiatara, ary ny Levita, Oriela, Asaiasa, Joela, Semeiasa, Eliela ary Aminadaba. David convoqua les prêtres Sadoq et Ébyatar, les lévites Uriel, Asaya, Yoèl, Shemaya, Éliel et Amminadab,
...............
1Tt / 1Tan 15.17 So the Levites appointed Heman the son of Joel; and of his brethren, Asaph the son of Berechiah; and of the sons of Merari their brethren, Ethan the son of Kushaiah; Ka dia notendren' ny Levita Hemàna zanak' i Joela, ary tamin' ireo rahalahiny Asafa zanak' i Barakiasa; tamin' ny taranak' i Merarì rahalahiny, Etana zanak' i Kosaià; Les lévites placèrent Hémân fils de Yoèl, Asaph l' un de ses frères, fils de Bérekyahu, Étân fils de Qushayahu, l' un des Merarites leurs frères.
...............
1Tt / 1Tan 23.8 The sons of Laadan; the chief was Jehiel, and Zetham, and Joel, three. Ny zanakalahin' i Ladana dia Jehiela lohany sy Zetama ary Joela; telo izy. Zanakalahin' i Leedàna: Jahiela filohany, Zetama sy Joela, telo izy. Fils de Ladân : Yehiel, le premier, Zétam, Yoèl, trois en tout.
...............
1Tt / 1Tan 26.22 The sons of Jehieli; Zetham, and Joel his brother, which were over the treasures of the house of the Lord. Ary ny taranaky ny Jehielita, dia Zetama sy Joela rahalahiny, no tonian' ny rakitry ny tranon' i Jehovah. ny zanak' i Jehiela, Zatàna sy Joela rahalahiny, no tonian' ny rakitry ny tranon' ny Tompo. Les Yéhiélites, Zétam et Yoèl son frère, furent responsables des trésors du Temple de Yahvé.
...............
1Tt / 1Tan 27.20 Of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah: of the half tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah: tamin' ny taranak' i Efraima dia Hosea, zanakalahin' i Azazia; tamin' ny antsasaky ny firenen' i Manase dia Joela, zanakalahin' i Pedaia; amin' ny taranak' i Efraima: Osea zanak' i Ozaziò; amin' ny antsasa-pokon' i Manase, Joela zanak' i Fadaiasa; Hoshéa fils d' Azazyahu les Éphraïmites, Yoèl fils de Pedayahu la demi-tribu de Manassé,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 29.12 Then the Levites arose, Mahath the son of Amasai, and Joel the son of Azariah, of the sons of the Kohathites: and of the sons of Merari, Kish the son of Abdi, and Azariah the son of Jehalelel: and of the Gershonites; Joah the son of Zimmah, and Eden the son of Joah: Dia nitsangana ny Levita, dia Mahata, zanak' i Amasay, sy Joela, zanak' i Azaria, tamin' ny taranaky ny Kehatita; ary tamin' ny taranak' i Merary dia Kisy, zanak' i Abdia, sy Azaria, zanak' i Jehalalila; ary tamin' ny Gersonita dia Joa, zanak' i Zima, sy Edena, zanak' i Joa; Dia nitsangana ny Levita: Mahata zanak' i Amasaia, Joela zanak' i Azariasa, tamin' ny taranaky ny Kaatita; tamin' ny taranaky ny Merarita, Kisa zanak' i Abdì, Azariasa zanak' i Jalaleela; tamin' ny Gersonata, Joah, zanak' i Zemà, Eedena zanak' i Joah; Les lévites se levèrent : Mahat fils de Amasaï; Yoèl fils de Azaryahu, des fils de Qehat; des Merarites : Qish fils d' Abdi et Azaryahu fils de Yehalléléel; des Gershonites : Yoah fils de Zimma et Éden fils de Yoah;

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.43 Of the sons of Nebo; Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jadau, and Joel, Benaiah. ny avy tamin' ny taranak' i Nebo dia Jeiela sy Matitia sy Zabada sy Zebina sy Jadao sy Joela ary Benaia. tamin' ny taranak' i Nebao: Jehiela, Matatiasa, Zabada, Zabinà, Jedao, Joela, ary Banaiasa. des fils de Nebo : Yeïel, Mattitya, Zabad, Zebina, Yaddaï, Yoèl, Benaya.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 11.9 And Joel the son of Zichri was their overseer: and Judah the son of Senuah was second over the city. Ary Joela, zanak' i Zikry, no mpifehy azy; ary Joda, zanak' i Senoa, no lefitry ny komandin' ny tanàna. Joela zanak' i Zekrì no mpifehy azy; ary Jodà zanak' i Senoà no lefitry ny komandin' ny tanàna. Yoèl, fils de Zikri, les commandait, et Yehuda, fils de Hassenua, commandait en second la ville.

  Book of Joel Joela Joely Livre de Joêl
Joe / Jl 1.1 The word of the Lord that came to Joel the son of Pethuel. Ny tenin' i Jehovah, izay tonga tamin' i Joela, zanak' i Petoela. Tenin' ny Tompo tonga tamin' i Joely zanak' i Fatoely. Parole de Yahvé, qui fut adressée à Joèl, fils de Petuel.

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 2.16 But this is that which was spoken by the prophet Joel; Fa izao ilay nampilazaina an' i Joela mpaminany hoe: Fa izao hitanareo izao no ilay nambaran' ny mpaminany Joely hoe: Mais c' est bien ce qu' a dit le prophète :