Chapitres et versets citant Lo-debara

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 9.4 And the king said unto him, Where is he? And Ziba said unto the king, Behold, he is in the house of Machir, the son of Ammiel, in Lodebar. Ary hoy ny mpanjaka taminy; Aiza anefa izy? Dia hoy Ziba tamin' ny mpanjaka: Indro izy ao an-tranon' i Makira, zanak' i Amiela, ao Lo-debara. Ary hoy ny mpanjaka: Aiza izy izay? Ary hoy ny navalin' i Sibà tamin' ny mpanjaka: Indro izy ao an-tranon' i Makira, zanak' i Amiela, any Lodabara. " Où est-il ? ", demanda le roi, et Çiba répondit au roi : " Il est dans la maison de Makir, fils d' Ammiel, à Lo-Debar. "
2Sm / 2Sam 9.5 Then king David sent, and fetched him out of the house of Machir, the son of Ammiel, from Lodebar. Ary Davida mpanjaka naniraka haka azy tao an-tranon' i Makira, zanak' i Amiela, tao Lodebara. Dia nampanalain' i Davida mpanjaka tany an-tranon' i Makira zanak' i Amiela tany Lodabara izy. Le roi David l' envoya donc chercher à la maison de Makir, fils d' Ammiel, de Lo-Debar.
...............
2Sm / 2Sam 17.27 And it came to pass, when David was come to Mahanaim, that Shobi the son of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of Ammiel of Lodebar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim, Ary nony tonga tao Mahanaima Davida, dia, indreo, tamy Soby, zanak' i Amona, sy Makira, zanak' i Amiela, avy any Lo-debara, ary Barzilay Gileadita, avy any Rogelima, Nony tonga tao Mahanaïma Davida, dia indreo Sobì zanak' i Naasa, avy any Raban' ny taranak' i Amona, sy Makira, zanak' i Amiela, avy any Lodobara, ary Berzelaia Galaadita, avy any Rogelima, Lorsque David arriva à Mahanayim, Shobi, fils de Nahash, de Rabba des Ammonites, Makir, fils d' Ammiel, de Lo-Debar, et Barzillaï le Galaadite, de Roglim,