Chapitres et versets citant Tiglato-pilesera

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 15.29 In the days of Pekah king of Israel came Tiglathpileser king of Assyria, and took Ijon, and Abelbethmaachah, and Janoah, and Kedesh, and Hazor, and Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and carried them captive to Assyria. Tamin' ny andron' i Peka, mpanjakan' ny Isiraely, dia tonga Tiglato-pilesera, mpanjakan' i Asyria, ka nahafaka an' Iona sy Abela-beti-maka sy Janoa sy Kadesy sy Hazora sy Gileada ary Galilia, dia ny tanin' ny Naftaly rehetra, ary nitondra ny olona ho babo tany Asyria izy. Tamin' ny andron' i Fasea mpanjakan' Israely no nahatongavan' i Teglathfalasara mpanjakan' i Asiria sy nahazoan' io an' i Ajona, Abela-Beta-Makaa, Janoe, Kedesa, Asora, Galaada ary Galileas, dia ny tanin' i Neftalì rehetra, sady nentiny ho babo tany Asiria koa ny mponina. Au temps de Péqah, roi d' Israël, Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie, vint s' emparer de Iyyôn, d' Abel-Bet-Maaka, de Yanoah, de Qédesh, de Haçor, de Galaad, de la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il déporta les habitants en Assyrie.
...............
2Mp 16.7 So Ahaz sent messengers to Tiglathpileser king of Assyria, saying, I am thy servant and thy son: come up, and save me out of the hand of the king of Syria, and out of the hand of the king of Israel, which rise up against me. Ary Ahaza naniraka olona ho any amin' i Tiglato-pilesera, mpanjakan' i Asyria, hanao hoe: Mpanomponao sy zanakao aho; miakara, ka vonjeo aho tsy ho azon' ny mpanjakan' i Syria sy ny mpanjakan' ny Isiraely, izay efa mitsangana hiady amiko. Nandefa iraka tany amin' i Teglathfalasara mpanjakan' i Asiria, Akaza nanao hoe: Mpanomponao sy zanakao aho, ka miakara hanafaka ahy amin' ny tanan' ny mpanjakan' Israely, fa nitsangan-kamely ahy izy ireo. Alors Achaz envoya des messagers à Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie, pour lui dire : "Je suis ton serviteur et ton fils! Viens me délivrer des mains du roi d' Aram et du roi d' Israël, qui se sont levés contre moi."
...............
2Mp 16.10 And king Ahaz went to Damascus to meet Tiglathpileser king of Assyria, and saw an altar that was at Damascus: and king Ahaz sent to Urijah the priest the fashion of the altar, and the pattern of it, according to all the workmanship thereof. Ary nandeha Ahaza mpanjaka hitsena an' i Tiglato-pilesera, mpanjakan' i Asyria, any Damaskosy; ary nony nahita ny alitara tao Damaskosy izy, dia nampitondra ny mariky ny alitara sy ny sariny araka ny fombany rehetra ho any amin' i Oria mpisorona. Nankany Damasa Akaza mpanjaka hitsena an' i Teglathfalasara mpanjakan' i Asiria. Nony nahita ity otely tao Damasa Akaza mpanjaka, dia nampitondra ny modelin' ny otely sy ny toetr' endriny araka izay nahavitana azy manontolo ho an' i Oriasa mpisorona. Le roi Achaz alla à Damas pour rencontrer Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie, et il vit l' autel qui était à Damas. Alors le roi Achaz envoya au prêtre Uriyya l' image de l' autel et son modèle, avec le détail de sa structure.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.6 Beerah his son, whom Tilgathpilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites. Bera no zanakalahin' i Bala, izay nobaboin' i Tiglato-pilesera, mpanjakan' i Asyria; izy no loham-pirenen' ny Robenita. Beerà zanany, izay nobaboin' i Tegatfalnasara mpanjakan' i Asiria; anisan' ny loham-pirenen' ny Robenita izy. Bééra son fils, que Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie, emmena en captivité. Il fut prince des Rubénites.
...............
1Tt / 1Tan 5.26 And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgathpilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day. Ary Andriamanitry ny Isiraely namporisika an' i Pola, mpanjakan' i Asyria, sy Tiglato-pilesera mpanjakan' i Asyria, ka dia nobaboin' ireo ny Robenita sy ny Gadita sy ny antsasaky ny firenen' i Manase ka nentiny tany Hala sy Habora sy Hara ary tany amoron' ny ony Gozana ambaraka androany. Ka namporisihin' ny Andriamanitr' Israely, ny fanahin' i Fola mpanjakan' i Asiria sy ny fanahin' i Telgatfalnasara, dia nentin' ireo babo ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fokon' i Manase, nentiny nankany Hala sy Habora ary Arà mbamin' ny ony Gozana mandrak' androany. Le Dieu d' Israël excita l' animosité de Pul, roi d' Assyrie, et celle de Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie. Il déporta Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, et les emmena à Halah et sur le Habor, à Hara et au fleuve de Gozân. Ils y sont encore aujourd' hui.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 28.20 And Tilgathpilneser king of Assyria came unto him, and distressed him, but strengthened him not. Ary Tiglato-pilesera, mpanjakan' i Asyria, tonga tao aminy, nefa nampahory azy fa tsy nampahery azy. Tonga namely azy Telgata-Falasara mpanjakan' i Asiria, nampiseho halozana taminy, fa tsy nampahery azy. Téglat-Phalasar, roi d' Assyrie, l' attaqua et l' assiégea sans pouvoir l' emporter;