Chapitres et versets citant Kiriataima

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 32.37 And the children of Reuben built Heshbon, and Elealeh, and Kirjathaim, Ary ny taranak' i Robena nanao an' i Hesbona sy Elale sy Kiriataima Ny zana-dRobena nanorina an' i Hesebona, Eleale, Kaariataïma, Les fils de Ruben construisirent Heshbôn, Éléalé, Qiryatayim,

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.61 And unto the sons of Kohath, which were left of the family of that tribe, were cities given out of the half tribe, namely, out of the half tribe of Manasseh, by lot, ten cities. ary ny avy tamin' ny firenen' i Naftaly dia Kadesy any Galilia sy ny tany manodidina azy ary Hamona sy ny tany manodidina azy ary Kiriataima sy ny tany manodidina azy. avy amin' ny fokon' i Neftalì: Kedesa, any Galilea, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy; Hamona, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy; ary Kariataima, mbamin' ny tany fiandrasana biby momba azy. sur la tribu de Nephtali, Qédesh en Galilée et ses pâturages, Hammôn et ses pâturages, Qiryatayim et ses pâturages.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
Jer / Jr 48.1 Against Moab thus saith the Lord of hosts, the God of Israel; Woe unto Nebo! for it is spoiled: Kiriathaim is confounded and taken: Misgab is confounded and dismayed. Ny amin' i Moaba. Izao no lazain' i Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Nidiran-doza Nebo, fa rava! Mangaihay Kiriataima, fa afaka; Mangaihay Misgaba sady raiki-tahotra. An' i Moaba. Izao no lazain' ny Tompon' ny tafika, Andriamanitr' Israely: Loza ho an' i Nabao, fa rava; safo-kenatra Kariataima, fa azo; safo-kenatra ny trano mimanda, fa voazera; Sur Moab. Ainsi parle Yahvé Sabaot, le Dieu d' Israël. Malheur au Nebo, car il est saccagé, Qiryatayim a eu honte, elle est prise, honte et terreur sur la citadelle
...............
Jer / Jr 48.23 And upon Kiriathaim, and upon Bethgamul, and upon Bethmeon, Sy Kiriataima sy Beti-gamola sy Beti-meona amin' i Kariataima, amin' i Beta-Gamola, amin' i Beta-Maona, Qiryatayim, Bet-Gamul, Bet-Meôn,

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 25.9 Therefore, behold, I will open the side of Moab from the cities, from his cities which are on his frontiers, the glory of the country, Bethjeshimoth, Baalmeon, and Kiriathaim, Dia, indro, hotatahako kosa ny tanin' ny Moaba, hatrany amin' ny tanànany rehetra, izay ravaky ny tany, dia Beti-jesimota sy Bala-meona ary Kiriataima, noho izany dia indro hotatahako ny lanivoan' i Moaba, hatrany amin' ny tanàna, hatrany amin' ny tanànany, hatrany amin' ny faritry ny taniny, tabihan' ny tany, Betjesimota, Beelmeona, Kariataina. eh bien, je vais ouvrir les hauteurs de Moab, ses villes ne seront plus des villes, sur toute son étendue - les joyaux du pays : Bet-ha-Yeshimot, Baal-Meôn et jusqu'à Qiryatayim.